Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

INO trgovina

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Račun E


Incoterms


Primka E


Primka E PKV


Primka EM


Ponuda E


Račun ES


Ponuda ES


Dostavnica E


Proforma račun


Račun ET


Poseban cjenik za INO kupca


Indeks ino prodaje po kupcima


Indeks ino prodaje po artiklima


Izvještaji

Popis ponuda E


Popis računa E


Popis računa ES


Popis računa E- isporuke u EU


Popis računa E- izvoz


Popis računa ES- izvozne usluge


Popis računa ES- usluge u EU


Popis računa E- po valutama


Popis računa ES- po valutama


Popis ponuda ES


Incoterms


Popis primki E


Popis primki E PKV


Popis primki EM


Pregled stjecanja robe iz EU


Pregled stjecanja materijala iz EU


Pregled uvoza robe


Pregled uvoza materijala


Pregled isporuka u zemlje EU


Pregled izvoznih isporuka


Pregled isporuka u EU po kupcima


Pregled izvoznih isporuka po kupcima


Pregled obavljenih usluga u zemljama EU


Pregled obavljenih izvoznih usluga


Pregled obavljenih usluga u EU po kupcima


Pregled izvoznih usluga po kupcima


Podaci za naljepnice - Primka E


Podaci za naljepnice - Primka E PKV


Pregled izvoznih isporuka po kupcima - sva skladišta


Pregled isporuka u EU po kupcima - sva skladišta


Popis dostavnica E


Popis proforma računa


Pregled stjecanja robe iz EU po dobavljačima


Pregled stjecanja materijala iz EU po dobavljačima


Pregled uvoza robe po dobavljačima


Pregled uvoza materijala po dobavljačima


Pregled stjecanja robe iz EU - financijski


Pregled stjecanja materijala iz EU - financijski


Pregled uvoza robe - financijski


Pregled uvoza materijala - financijski


Popis isporuka po kupcima


Popis računa ET


Popis računa ET - isporuke u EU


Popis računa ET - izvoz


Popis isporuka po grupama roba


Popis računa E - po načinima plaćanja


Popis računa ES - po načinima plaćanja


Popis računa ET - po načinima plaćanja


Popis isporuka po robama


Pregled Računa ES po kupcima s opisom robe/usluge


Pregled Računa E po kupcima s opisom robe/usluge


Opis grupe

INO trgovina je modul za praćenje isporuka i stjecanja iz EU, ali i izvoza i uvoza iz trećih zemalja.

Ovaj modul zamjenjuje naše dosadašnje module Uvoz i Izvoz, a osim praćenja uvoza i izvoza omogućuje i praćenje poslovanja sa zemljama članicama EU.

Izlazni dokumenti:

Ponuda E i Račun E - za prodaju roba u EU i izvoz
Ponuda ES i Račun ES za obavljene usluge u EU i izvozne usluge

Ulazni dokumenti:

Primka E - za prijem robe na veleprodajno skladište (samo za korisnike modula Robno)
Primka E PKV - za prijem robe na maloprodaju (samo za korisnike maloprodaje)
Primka EM - za prijem sirovina na skladište materijala (samo za korisnike modula Materijalno)

Svi dokumenti se mogu istovremeno koristiti i za poslovanje s EU i za uvoz-izvoz. Vrstu posla program automatski određuje na temelju zemlje iz koje je kupac (dobavljač).

Šifarnik zemalja ( ali i incoterms-a) isporučuje se zajedno s programom, pa podatke o zemljama ne treba posebno upisivati.

Detaljniji opis korištenja modula nalazi se u pojedinačnim dokumentima.