Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Inventar

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Obračun amortizacije


Lokacija inventara


Sitni inventar


Inventar


Knjiženje inventara


Obračun amortizacije P


Dugotrajna imovina u upotrebi


Popis dugotrajne imovine


Rashodovanje S.I.


Sitni inventar u upotrebi


Amortizacijska grupa


Inventura dugotrajne imovine


AOP oznaka dugotrajne imovine


€ - Konverzija inventara


Izvještaji

Inventurne liste dugotrajne imovine


Inventurne liste sitnog inventara


Pregled dugotrajne imovine po lokacijama


Popis lokacija dugotrajne imovine


Dnevnik knjiženja dugotrajne imovine


Kartice dugotrajne imovine


Popis dugotrajne imovine


Stanje dugotrajne imovine


Kartice sitnog inventara


Kartice dugotrajne imovine - po kontima nabave


Popis sitnog inventara


Rashodovanje sitnog inventara


Stavljanje sitnog inventara u upotrebu


Pregled dugotrajne imovine po amo. skupinama


Kartice dugotrajne imovine - po kontima


Stanje dugotrajne imovine po kontima nabave


Pregled rashodovanog inventara


Pregled dugotrajne imovine po profitnim centrima


Popis sitnog inventara po profitnim centrima


Dnevnik sitnog inventara


Opis grupe

Grupa Inventar koristi se za evidentiranje dugotrajne imovine i sitnog inventara.

Dokumentima iz grupe Inventar, moguće je izvršiti automatski obračun amortizacije, kao i knjiženje svih promjena na inventaru u financijsko knjigovodstvo. Prilikom knjiženja u financijsko knjigovodstvo, na sve dokumente koji vrše knjiženja primjenjuje se kontrola datuma na odabranu 'Poslovnu godinu'. U financijsko knjigovodstvo knjiže se samo oni dokumenti čiji je datum promjene iz iste godine koja je odabrana u podacima o knjizi kao tekuća poslovna godina. Dokumenti čiji datum ne odgovara postavljenoj 'poslovnoj godini' ne vrše nikakva knjiženja u financijsko knjigovodstvo, budući da se promjene na inventaru iz prethodnih godina već nalaze u početnom stanju financijskog knjigovodstva, te se više ne smiju knjižiti.