Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Maloprodaja II

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

PKV primka


PKV promet


PKT primka


PKT promet


Promet usluga


Ponuda M


Gotovinski račun


Prodavaonica


Datoteka za maloprodajnu kasu


Promjena cijene


Inventurna lista


PKV višak


PKT višak i manjak


Usklađenje PKV


Usklađenje PKT


Prijenos artikala


Početno stanje trgovine


Početno stanje trgovine II


Usklađenje marže


Prijenos na veleprodaju


Prijenos iz veleprodaje


Otkup ambalaže


Zaduženje povratne naknade


PKV povratnica


PKT povratnica


Obračun manjka i kala


Kalo i lom


Pregled zaliha


Storno zaduženja II


Novo zaduženje II


Promjena tarifnog broja artikala


Inventurno stanje


PKV manjak


Račun MP


Račun VP


Ponuda VP


Analiza prometa - po robama


Analiza prometa - odabrane robe


Analiza prometa - po grupama roba


Analiza zaliha roba


Usklađenje marže FIFO


Izvještaji

Kartice PKV roba


Kartice PKT roba


Dnevnik maloprodaje


Rekapitulacija po tarifnim brojevima


Rekapitulacija po artiklima


Povratna naknada po artiklima


Razlika u cijeni po artiklima


Pregled PKV primki


Pregled PKT primki


Pregled prometa PKV


Pregled prometa PKT


Knjiga popisa robe u maloprodaji


Pregled prometa usluga


Rekapitulacija po grupama artikala


Razlika u cijeni po grupama artikala


Podaci za naljepnice - PKV primka


Podaci za naljepnice - PKT primka


Podaci za naljepnice - prijenos artikala


Popis ponuda M


Popis gotovinskih računa


Popis promjena cijena


Popis prijenosa artikala


Popis prijenosa na veleprodaju


Popis prijenosa iz veleprodaje


Popis prodavaonica


Podaci za naljepnice - prijenos na veleprodaju


Podaci za naljepnice - prijenos iz veleprodaje


Pregled PKV povratnica


Pregled PKT povratnica


Pregled prometa PKV roba


Pregled prometa PKT roba


Pregled prometa usluga po grupama


Pregled prometa PKV roba - sve prodavaonice


Pregled prometa PKT roba - sve prodavaonice


Popis kala i loma


Popis usklađenja marže


Popis usklađenja PKV


Popis usklađenja PKT


Podaci za naljepnice - Početno stanje trgovine


Podaci za naljepnice - Početno stanje trgovine II


Podaci za naljepnice - Novo zaduženje II


Podaci za naljepnice - promjena cijene


Pregled računa maloprodaje po načinima plaćanja


Popis računa MP


Popis računa VP


Pregled računa VP po načinima plaćanja


Pregled otkupa ambalaže


Neaktivni artikli maloprodaje


Artikli maloprodaje bez prometa


Popis ponuda VP


Pregled prodaje PKT roba


Podaci za naljepnice - Inventurna lista


Kartice PKV roba - FIFO


Rekapitulacija po artiklima - FIFO


Razlika u cijeni po artiklima - FIFO


Opis grupe

Maloprodaja II je modul za praćenje poslovanja maloprodaje.

U modulu Maloprodaja II, stanje zaliha i promet trgovine kontinuirano se prati i po nabavnoj i po prodajnoj cijeni. Nabavna vrijednost prodane robe izračunava se metodom prosječne cijene, a program automatski vrši sva potrebna knjiženja u materijalno i financijsko knjigovodstvo.

Za uspješan rad, preporučamo sljedeći redosljed operacija:

U modulu Osnovni podaci potrebno je prvo:
- definirati tarifne brojeve PDV-a (dokument PDV tarifni broj)
- definirati grupe roba (dokument Grupa roba)
- upisati podatke o artiklima (dokument Roba/usluga)

Ako koristitie modul Financijsko, potrebno je još i
- definirati kontni plan (jer će u tom slučaju biti potrebna konta za automatska knjiženja)

U modulu Maloprodaja II
- definirati prodavaonicu (ili prodavaonice, ako ih je više) (dokument Prodavaonica)
- Upisati početno stanje (dokument Početno stanje prodavaonice)
(Korisnici koji prelaze s modula Maloprodaja na modul Maloprodaja II,
za početno stanje koriste dokument Početno stanje prodavaonice II)
- Izrađivati primke za novoprimljenu robu (dokumenti PKV primka, PKT primka...)
- Izdavati račune (Dokumenti Gotovinski račun i R račun ili upotrebom programa SynesisPOS)
- na kraju svakog dana proknjižiti promet trgovine (dokumenti PKV promet, PKT promet i Promet usluga)
- prema potrebi raditi nivelacije cijena (dokument Promjena cijene)

Korisnici koji imaju više maloprodajnih objekata mogu
- prebacivati robu iz trgovine u trgovinu upotrebom dokumenta Prijenos artikala

Korisnici koji osim maloprodaje imaju i veleprodajno skladište (modul Robno) mogu
- prebacivati robu sa veleprodajnog skladišta upotrebom dokumenta Prijenos iz veleprodaje
- prebacivati robu na veleprodajno skladište upotrebom dokumenta Prijenos na veleprodaju

Osim gore navedenog, periodički je još potrebno:
- raditi inventure (dokument Inventurna lista)
- knjižiti viškove i manjkove dokumentima PKV višak i PKV manjak (koji rade na temelju Inventurne liste)
- knjižiti viškove i manjkove robe u komisiji dokumentom PKT višak i manjak (na temelju Inventurne liste)
- knjižiti kalo putem dokumenta Kalo i lom
- napraviti Usklađenje PKV i Usklađenje PKT (provjera ispravnosti prodajnih cijena i zaliha)
- napraviti Usklađenje marže (korekcija metode prosječne cijene)
- napraviti obračun kala i manjka (dokument Obračun manjka i kala)

Na kraju poslovne godine, pokrenite zaključak godine, a program će automatski napraviti knjigu s podacima za slijedeću poslovnu godinu.

Slijedeće poslovne godine, program automatski učitava početno stanje trgovine na temelju podataka iz prethodne godine, dokumentom Početno stanje trgovine.

OBRAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI ROBE
Prilikom nabave robe, u primkama korisnik upisuje stvarnu nabavna vrijednost robe. U trenutku prodaje, program automatski izračunava nabavnu vrijednost prodane robe metodom prosječne cijene. Pri tome, program izračunava prosječnu cijenu svih ulaza, a ne uzima u obzir trenutno stanje zaliha. Ovakav način izračuna prosječne cijene je vrlo brz, ali nije potpuno točan. Zato je potrebno povremeno (a minimalno jednom, na kraju godine) upotrebom dokumenta Usklađenje marže, izvršiti korekciju obračunate prosječne cijene. Dokument Usklađenje marže prilikom izračuna prosječne cijene uzima u obzir i stanje zaliha, te okriva sve pojedinačne pogreške koje su mogle nastati kod pojedinačnih izračuna prosječne cijene. Ovako utvrđene razlike dokument Usklađenje marže automatski i knjiži, kako bi konačna nabavna cijena ostatka zaliha bila jednaka prosječnoj cijeni za čitav period.

Prilikom prijenosa robe iz jedne prodavaonice u drugu, ili s veleprodaje na maloprodaju i obratno, roba se također prenosi s prosječnom cijenom. Metoda prosječne cijene primjenjuje se i kod obračuna viškova, manjkova, kala, te prilikom prijenosa robe u slijedeću poslovnu godinu.

OBRAČUN KALA
Obračun kala i loma je kompleksan problem kojeg različiti poduzetnici rješavaju na različite načine. Generalno, utvrđivanje nedopuštenog manjka (i PDV-a na manjak) korisnici rade na dva načina:

FINANCIJSKI OBRAČUN
Mnogi korisnici utvrđeni višak i manjak po inventuri međusobno prebiju, a samo financijsku razliku (ako je manjak veći od viška) usporede s ukupnim financijskim prometom trgovine. Ako je ona ispod 1% (opća stopa kala za maloprodaju), onda je sav manjak knjiže u dopušteni kalo i ne plaćaju PDV na manjak.

KOLIČINSKI OBRAČUN
U ovom slučaju, za svaki se pojedini artikal utvrđuje količinski manjak, i uspoređuje se s ukupno prodanim količinama istog artikla. U troškove kala se knjiže samo one količine koje odgovaraju količinski dopuštenom kalu, a za sve količine koje prelaze ovu vrijednost, obračunava se PDV na nedopušteni manjak (na nabavnu vrjednost artikla).

Kako bismo i jednim i drugim korisnicima omogućili da odaberu način rada, potupak obračuna kala i nedopuštenog manjka je sljedeći:
- tokom godine, upotrebom dokumenta Kalo i lom može se uvijek direktno knjižiti kalo
upotrebom dokumenta Kalo i lom.
- periodički (najmanje jednom, na kraju godine), potrebno je napraviti inventuru
upotrebom dokumenta 'Inventurna lista'
- dokumentima PKV višak i PKV manjak svakako treba proknjižiti viškove i manjkove
utvrđene inventurom.

Korisnici koji obračun kala rade samo financijski, razliku između iznosa utvrđenih dokumentima PKV višak i PKV manjak trebaju usporediti s ukupnom vrijednošću prodaje, i odlučiti da li će i za koji dio iznosa obračunati PDV na nedopušteni manjak.

Korisnici koji obračin kala rade za svaki artikal, putem dokumenta Obračun manjka i kala trebaju utvrditi dopušten kalo i prekomjerni manjak za svaki pojedini artikal i na taj način utvrditi osnovicu za PDV na nedopušten manjak. Prilikom izračuna dopuštenog kala, dokument Obračun manjka i kala uzima u obzir i već iskorišten kalo koji je u promatranom razdoblju zadan dokumentom Kalo i lom. Ako je za neki artikal već iskorišten kalo veći od maksimalno dopuštenog, dokument Obračun manjka i kala će iskazati negativnu količinu dopuštenog kala, kako bi umanjio već prethodno zadan preveliki kalo.

Detaljnije informacije možete pronaći u opisu pojedinih dokumenata.