Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Osnovni podaci

Cijena s PDV-om: 0.00 €

Dokumenti

Partner


PDV tarifni broj


Mjesto


Zamjenske šifre roba


Grupa roba/usluga


Roba/usluga


Katalog roba i usluga


Valuta


Banka


Datoteka za POS


Promjena tarifnog broja artikala


Zemlje


PDV oslobođenje


Žiro račun


Preračun cijena roba/usluga


Preračun cijena A roba/usluga


Promjena cijena roba/usluga


Preračun cijena B roba/usluga


Preračun cijena C roba/usluga


Preračun cijena D roba/usluga


Povratak cijena roba/usluga


Izvještaji

Kontakt osobe


Inventurne liste po policama


Inventurne liste za robu


Podaci za naljepnice - Robe


Žiro računi partnera


Cjenik


Cjenik roba i usluga


Popis poslovnih partnera


Partneri - kontakt osobe


Popis PDV tarifnih brojeva


Popis mjesta


Popis roba i usluga


Inventurne liste po grupama roba


Popis grupa roba


Cjenik - po nazivu artikla


Cjenik A


Cjenik B


Cjenik C


Cjenik D


Cjenik A - po nazivu artikla


Cjenik B - po nazivu artikla


Cjenik C - po nazivu artikla


Cjenik D - po nazivu artikla


Cjenik u stranoj valuti


Partneri - email adrese


Zemlje


Popis žiro računa


Popis poslovnih partnera po obliku povezanosti


Popis PDV oslobođenja


Popis poslovnih partnera - po plaćanju PDV-a


Opis grupe

Osnovni podaci su grupa dokumenata koji opisuju temeljne podatke poduzeća, kao što su partneri, artikli, stope poreza i slično... Neophodni su za rad drugih dokumenata, jer se ovi podaci često koriste kao dio nekog drugog dokumenta. Budući da se ovi matični podaci koriste u dokumentima koji spadaju u različite grupe, izdvojeni su u zasebnu grupu koja je zajednička za sve transakcije u programu.

U ovoj grupi nisu uključeni oni matični podaci koji se koriste samo u okviru jedne grupe dokumenata, jer se takvi matični podaci nalaze u onoj grupi u kojoj se i koriste. Na primjer, matični podaci o komitentima blagajne (uplatioci i primaoci) nalaze se u grupi Blagajna, jer se i koriste samo u okviru te grupe.

Korisnici koji u programu Synesis koriste svega nekoliko modula, u ovom modulu će vjerojatno pronaći i neke dokumente čiji se podaci ne koriste u niti jednom od modula kojeg oni koriste.