Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Osnovni podaci

Cijena s PDV-om: 0.00 kn

Dokumenti

Zamjenske šifre roba


Roba/usluga


Grupa roba/usluga


Partner


PDV tarifni broj


Mjesto


Katalog roba i usluga


Valuta


Banka


Disketa za POS


Oznaka dokumenta


Promjena tarifnog broja artikala


Zemlje


PDV oslobođenje


Žiro račun


Izvještaji

Podaci za naljepnice - Robe


Žiro računi partnera


Inventurne liste po grupama roba


Popis grupa roba


Popis roba i usluga


Cjenik


Cjenik roba i usluga


Popis poslovnih partnera


Partneri - kontakt osobe


Porezi


Popis mjesta


Kontakt osobe


Inventurne liste po policama


Inventurne liste za robu


Cjenik - po nazivu artikla


Cjenik A


Cjenik B


Cjenik C


Cjenik D


Cjenik A - po nazivu artikla


Cjenik B - po nazivu artikla


Cjenik C - po nazivu artikla


Cjenik D - po nazivu artikla


Cjenik u stranoj valuti


Partneri - email adrese


Rekapitulacija dokumenata po oznakama


Pregled dokumenata po oznakama


Zemlje


Popis žiro računa


Popis poslovnih partnera po obliku povezanosti


Opis grupe

Osnovni podaci su grupa dokumenata koji opisuju temeljne podatke poduzeća, kao što su partneri, artikli, stope poreza i slično... Neophodni su za rad drugih dokumenata, jer se ovi podaci često koriste kao dio nekog drugog dokumenta. Budući da se ovi matični podaci koriste u dokumentima koji spadaju u različite grupe, izdvojeni su u zasebnu grupu koja je zajednička za sve transakcije u programu.

U ovoj grupi nisu uključeni oni matični podaci koji se koriste samo u okviru jedne grupe dokumenata, jer se takvi matični podaci nalaze u onoj grupi u kojoj se i koriste. Na primjer, matični podaci o komitentima blagajne (uplatioci i primaoci) nalaze se u grupi Blagajna, jer se i koriste samo u okviru te grupe.