Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

OSS

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

OSS država članica


OSS račun


OSS razduženje skladišta


OSS razduženje PKT


OSS razduženje PKV


OSS obračun PDV-a


OSS rekapitulacija PDV-a


OSS rekapitulacija PDV-a po stopama


OSS cjenik po državama


OSS ponuda


Način plaćanja


Izvještaji

OSS - pregled prometa po državama


OSS - pregled prometa po valutama


OSS - rekapitulacija prometa po državama


OSS - rekapitulacija prometa po valutama


OSS - rekapitulacija prometa po državama/stopama


OSS - ukupan promet po valutama/državama


Popis OSS država članica


Pregled OSS ponuda


Pregled OSS računa


Pregled OSS ponuda po državama


Pregled OSS računa po državama


Pregled OSS ponuda po valutama


Pregled OSS računa po valutama


OSS - pregled prometa po artiklima


OSS - rekapitulacija prometa po artiklima


Pregled plaćanja OSS računa


Pregled plaćanja OSS računa po načinima plaćanja


Rekapitulacija plaćanja OSS računa po načinima plaćanja


Popis načina plaćanja


Rekapitulacija razduženja PKV


Rekapitulacija razduženja PKT


Rekapitulacija razduženja skladišta


Opis grupe

OSS je modul za praćenje prodaje na daljinu putem europskog sustava OSS (one stop shop).

Ovaj sustav je izgrađen kako bi se poduzetnicima olakšao postupak prodaje na daljinu kupcima koji su iz zemlje članice EU i koji nisu obveznici PDV-a (građani). Naime, prodavatelji koji tijekom godine ostvare prodaju na daljinu unutar EU veću od praga isporuke (77.000 kn), dužni su obračunavati (i uplaćivati!) PDV prema stopama PDV-a zemlje iz koje je kupac. Takvi računi ne ulaze u domaću knjigu IRA niti u domaći PDV, nego se izvojeno prate, obračunavaju i uplaćuje se PDV drugim zemljama članicama EU.

Da bi se izbjeglo da se poduzetnici moraju prijavljivati u porezne sustave svake EU države pojedinačno, OSS sustav je izgrađen kako bi poduzetnici na jednom mjestu obračunavali i uplaćivali ukupan PDV za sve zemlje članice EU odjednom.

Obračun i uplata PDV-a vrši se tromjesečno, u valuti zemlje u kojoj se korisnik prijavio u OSS sustav (dakle, za naše korisike, u Hrvatskoj u kunama), prema tečaju Europske centralne banke na dan obračuna.

Nakon što se naparvi obračun PDV-a za svaku zemlju posebno, ukupan iznos PDV-a obveznici u Hrvatskoj uplaćuju u kunama na poseban račun, a putem portala Porezne uprave se prijavljuju u OSS sustav i unose podatke o osnovicama i iznosima PDV-a za svaku državu posebno. U ovom trenutku nije propisana nikakva datoteka za prijavu PDV-a u OSS sustav, pa se podaci o obvezi PDV-a vjerojatno unose ručno, putem web portala.

PROPISANE EVIDENCIJE
U trenutku prodaje, kupcu nije obavezno izdati račun s obračunom PDV-a, ali se mora voditi evidencija s detajno propisanim elementima, na temelju kojih se radi tromjesečni obračun PDV-a. Da pojednostavnimo rad našim korisnicima, mi smo u modul OSS stavili dokument Račun OSS, koji sadrži sve elemente koji su propisani uredbom. Na zahtjev države članice, porezni obveznik je dužan dostaviti podatke o ostvarenim prodajama na daljinu, sa svim propisanim elementima, i to u 'elektroničkom obliku', a budući da nije propisan nikakav format, pretpostavljamo da se radi o izvještajima u PDF formatu.

U obveznoj evidenciji o prodaji na daljinu, propisani su slijedeći elementi:
- država članica potrošnje u koju se roba ili usluge isporučuju
- vrsta usluga ili opis i količina isporučene robe
- datum isporuke robe ili usluga
- porezna osnovica uz naznaku upotrijebljene valute
- sva naknadna povećanja ili smanjenja porezne osnovice
- primijenjena stopa PDV-a
- iznos PDV-a koji je potrebno platiti uz naznaku upotrijebljene valute
- datum i iznos zaprimljenih uplata
- svi predujmovi uplaćeni prije isporuke robe ili usluga
- u slučaju izdavanja računa, podaci koje sadržava račun
- kada su posrijedi usluge, informacije upotrijebljene za određivanje mjesta gdje kupac ima poslovni nastan
ili stalnu adresu ili uobičajeno boravište te, kada je posrijedi roba, informacije upotrijebljene za određivanje
mjesta gdje otprema ili prijevoz robe kupcu počinje i završava
- bilo kakav dokaz o mogućem povratu robe, uključujući poreznu osnovicu i primijenjenu stopu PDV-a

Posebno skrećemo pažnju da je za svaku prodaju obavezno evidentirati adresu isporuke, jer se na temelju nje utvrđuje država kojoj je obračunava i uplaćuje PDV. Također, obavezno se moraju evidentirati i sve primljene uplate koje su vezane uz isporuku.

Da bismo korisnicima omogućili da što jednostavnije udovolje ovim zahtjevima, u modulu OSS napravili smo slijedeće dokumente:

1) OSS - ponuda
S ovim dokumentom kupcima se mogu poslati ponude, (ako web shop ne obrađuje nadružbe automatski)
1) OSS - račun
S ovim dokumentom se evidentiraju svi podaci podaci o prodaji propisani uredbom,
(kupac, adresa, roba/usluga, cijene, popusti, valuta, stopa PDV-a, plaćanja)
2) OSS - razduženje PDV
S ovim dokumentom se vrši razduženje prodavaonice za vlastitu robu (PKV) prodanu na daljinu kroz OSS sustav
3) OSS - razduženje PDV
S ovim dokumentom se vrši razduženje prodavaonice za tuđu robu (PKT) prodanu na daljinu kroz OSS sustav
4) OSS - razduženje skladišta
S ovim dokumentom se vrši razduženje veleprodajnog skladišta za robu prodanu na daljinu kroz OSS sustav.
5) OSS - obračun PDV-a
S ovim dokumentom se radi tromjesečni obračun PDV-a, za svaku državu i valutu posebno
6) OSS - rekapitulacija PDV-a
Ovaj dokument daje rekapitulaciju ukupno obračunatog PDV-a za sve države članice
7) OSS - rekapitulacija PDV-a po stopama
Ovaj dokument daje rekapitulaciju ukupno obračunatog PDV-a za sve države članice, po stopama PDV-a
8) OSS cjenik po državama
Ovim dokumentom mogu se za pojedine artikle definirati različite cijene za različite države, ako je potrebno.
Također, koristi se i kada artikli spadaju u različite tarifne brojeve u različitim državama
9) OSS država članica
Matični dokument za definiranje država i njihovih poreznih stopa, ...
10) Način plaćanja
Šifrarnik načina plaćanja za praćenje naplate prema načinima plaćanja.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo, u ovom modulu imaju automatsko knjiženje poslovnih promjena na slijedeći način:
- Dokument OSS račun automatski knjiži:
- prihod i obvezu PDV-a prema srednjem tečaju HNB na dan evidencije.
- protustavka je konto potraživanja za prodaju na daljinu (koji se kasnije zatvara s izvodom, blagajnom,...)
- Dokument OSS obračun PDV-a automatski knjiži :
- Korekciju obveze za PDV za tečajne razlike
- Pozitivne ili negativne tečajne razlike

Na ovaj način, na kontu obveze za PDV za OSS, ostaje točan iznos obveze za uplatu.

Više informacija o pojedinačnim dokumentima nalaze se u opisu svakog pojedinog dokumenta.