Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Povratna naknada

Cijena s PDV-om: 50.00 €

Dokumenti

Povratna naknada


Cjenik


Izvještaji

Opis grupe

Povratna naknada je grupa dokumenata i izvještaja koji su namijenjeni za praćenje povratne naknade za ambalažu.

Aktiviranjem ove grupe, događaju se slijedeće promjene u programu:

1. U dokumentu Roba/usluga (Osnovni podaci) dobiva se dodatno polje kojim
se definira da li se za odabrani proizvod obračunava povratna naknada

2. Korisnici koji koriste grupu Maloprodaja, u svim dokumentima maloprodaje
dobivaju dodatna polja za praćenje iznosa povratne naknade za ambalažu.

3. U moduliu Prodaja javlja se nnovi dokument Otkup ambalaže, koji je namijenjen
korisnicima koji u svojem objektu vrše otkup ambalaže i vrše povrat naknade.

4. Korisnici koji koriste grupu Prodaja, u grupi Prodaja dobivaju nove dokumente
Ponuda II i Račun-otpremnica II koji su namijenjeni za praćenje veleprodaje
artikala na koje se obračunava povratna naknada.

OBRAČUN POVRATNE NAKNADE - REDOSLJED RADNJI

Prvo je potrebno otvoriti dokument Povratna naknada i u njegovim parametrima upisati iznos povratne naknade po jednici ambalaže (0,50 kn). Ovaj parametar se pojavljuje samo na ovom dokumentu, ali se koristi u čitavom programu, pa je izuzetno važno da ga odmah upišete.

Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, ovdje još upisuju i podatke o kontima za knjiženje povratne naknade koja je naplaćena od kupaca, odnosno povratne naknade plaćene dobavljačima. I ova konta treba odmah upisati.

Korisnici koji koriste modul Maloprodaja i Financijsko knjigovodstvo, prije nastavka rada trebaju još otvoriti i dokument Prodavaonica i u njegove parametre upisati novi parametar - 'Konto ukalkulirane povratne naknade' za svaku prodavaonicu posebno.

Nakon toga, u šifarniku roba i usluga (Dokument Roba/usluga) potrebno je za sve artikle na koje se obračunava povratna naknada upisati indikator o potrebi obračuna povratne naknade. Pri tome se prodajna cijena robe ne mijenja, jer se u šifarnik roba obavezno upisuje PRODAJNA CIJENA PROIZVODA BEZ IZNOSA POVRATNE NAKNADE. Ako se osim osnovne cijene, koriste i dodatne cijene (cjenik A,B,C i D) tada se i u dodatne cijene upisuju samo cijene BEZ POVRATNE NAKNADE.

Ukoliko u šifarniku roba već imate upisane prodajne cijene bez povratne naknade, tada se ne mijenjaju cijene, već samo indikatorom o obračunu povratne naknade programu dajete instrukcije da se prilikom prodaje navedena cijena još uvećava za iznos povratne naknade.

Prilikom izrade Primke PKV, PKT, Prometa trgovine i svih drugih dokumenata iz grupe Maloprodaja (Račun, Povrat robe, rijenos robe...) konačna cijena proizvoda (definirana u cjeniku roba(usluga) biti će automatski uvećana za iznos povratne naknade koju ste prethodno upisali u parametrima dokumenta Povratna naknada.

U grupi Prodaja dodani su novi dokumenti Ponuda II i Račun-otpremnica II, koji su namijenjeni za fakturiranje artikala na koje se obračunava Povratna naknada. (Ovi dokumenti mogu se koristiti i za fakturiranje svih ostalih artikla). Ukoliko ste do sada koristili dokument Račun-otpremnica, daljnje fakturiranje samo trebate nastaviti s dokumentom Račun-otpremnica II. Ako želite nastaviti redosljed brojeva računa, tada prilikom izdavanja prvog Računa-otpremnice II, u polje broj računa ručno upišite broj, nakn čega će program nastaviti sam sa automatskim određivanjem broja.

Za artikle koji nemaju povratnu naknadu, možete i dalje koristiti i dokument Račun-otpremnica, ali ćete tada imati dvije serije računa, svaku sa svojim brojevima.

U grupi Robno, izmijenjen je način rada dokumenta Interni prijenos, koji sada omogućuje prijenos s maloprodaje na veleprodaju i za artikle na koje se obračunava povratna naknada. Program to radi automatski, pa nema nikakve promjene u načinu korištenja ovog dokumenta.

SYNESISPOS

Korisnici koji za izdavanje računa koriste program SynesisPOS, prije nastavka rada trebaju, osim nove verzije programa SYNESIS instalirati i novu verziju programa SynesisPOS, kako bi mogli izdavati račune u skladu s novim propisima.

Nakon instalacije nove verzije programa SynesisPOS, potrebno je ponovo učitati podatke o robama u program SynesisPOS, i to nakon što ste u programu Synesis u podatke o robama upisali informaciju o obračunu povratne naknade.

Prilikom ispisa računa iz programa SynesisPOS, u parametrima programa moguće je odabrati ispis iznosa povratne naknade u dvije stavke - posebno cijena proizvoda, a posebno iznos povratne naknade. Ovakav način rada predviđa pravilnik o ambalaži, ali Državni inspektorat očekuje ispis prodajne cijene u jednom, ukupnom iznosu. Program omogućuje obadva načina rada, a na korisniku je da odabere izgled maloprodajnog računa prema vlastitoj odluci.

OTKUP AMBALAŽE
Korisnici koji vrše otkup ambalaže, u programu SYNESIPOS imaju posebnu funkciju (F10:Ambalaža) kojom na kasi, prilikom izdavanja računa, mogu upisati i količine vraćene ambalaže, za čiji iznos se umanjuje ukupan iznos računa. Račun je moguće izdati i samo za otkup ambalaže, bez ijednog dodatnog artikla na računu. Izdavanje računa za otkup ambalaže moguće je samo na maloprodajnoj kasi, a nije predviđen kod ugostiteljske i hotelske kase, jer ovi poduzetnici predstavljaju krajnju potrošnju i ne obračunavaju povratnu naknadu niti ne otkupljuju ambalažu.

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POVRATNE NAKNADE

Postoje dva pristupa knjiženju povratne naknade. Prvi pristup povratnu naknadu smatra dijelom troška nabave i ne iskazuje je na posebnim kontima, već je uključuje u nabavnu cijenu proizvoda. U drugom pristupu, povratna naknada se ne uključuje u nabavnu vrijednost robe, već se iskazuje kao prolazna stavka na paru računa obveza i potraživanja.

Iako su obadva pristupa ravnopravna i svako od njih ima dobre argumente u svoju korist, odabrali smo pristup knjiženju povratne naknade kao prolazne stavke, pa knjiženja treba provoditi na slijedeći način:

Kod knjiženja ulaznih računa, bez obzira da li je riječ o maloprodaji ili veleprodaji, na prijelazni konto nabave robe (parametar 'Obveze za primljenu a nefakturiranu robu') knjiži se samo čista nabavna vrijednost robe, dok se iznos povratne naknade izdvaja na poseban konto kojeg ste definirali u parametrima dokumenta Povratna naknada - 'Konto povratne naknade plaćene dobavljačima'. To je konto iz klase potraživanja (npr. 1300 prema RIF-u), ali se mogu koristiti i konta vremenskih razgraničenja. Na ovaj način, plaćena povratna naknada je izvojena iz nabavne vrijednosti proizvoda.

MALOPRODAJA

Prilikom izrade kalkulacije, program ponovo na cijenu proizvoda dodaje i iznos povratne naknade, koje uračunava u ukupno zaduženje trgovine, ali istovremeno knjiži i konto ukalkulirane povratne naknade, kako bi izvršio ispravak prodajne vrijednosti. Ovaj konto je potrebno prethodno definirati u parametrima dokumenta 'Prodavaonica'.

Prilikom knjiženja prometa trgovine, dokument Promet trgovine naplaćenu povratnu naknadu knjiži na prolazni konto 'povratne naknade naplaćene od kupaca' (RIF-2300), kako bi iz prihoda maloprodaje isključio iznos povratne naknade i time je knjigovodstveno učinio prolaznom stavkom.

Umjesto para konta 1300 i 2300 moguće je otvoriti i konta iz vremenskih razgraničenja (1900- 2900), što posebno preporučamo korisnicima RRIF-ovog kontnog plana koji ne predviđa ovakav način knjiženja, pa bi iskazivanje povratne naknade na skupinama 13 i 23 moglo dovesti do pogrešnih bilanci, budući da se ova konta kod RRIF-a uključuju u njih.

Korisnici koji ne žele naknadno zatvarati ova konta, mogu u parametrima za obadva konta (i za plaćenu i za naplaćenu povratnu naknadu) upisati isti konto (npr. 2900), pa će se na njemu stalno automatski vršiti prebijanje ovih iznosa.


VELEPRODAJA

2. Prilikom knjiženja primke (moduli Robno i/ili Uvoz), također se upisuje samo nabavna vrijednost robe bez povratne naknade, jer se i stanje skladišta prati po nabavnoj cijeni, bez povratne naknade. Povratna naknada obračunava se tek prilikom prodaje takve robe, putem dokumenta Račun-otpremnica II, i automatski se knjiži na parametarski konto 'Konto povratne naknade naplaćen od kupaca'. To je konto iz klase obveza (npr. 2300-RIF) ili vremenskih razgraničenja.