Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Proračun I

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Program


Aktivnost/Projekt


Proračun


Ekonomska klasifikacija


Izvori financiranja


Država / Županija


Proračun / opći dio


Korisnik


Funkcijska klasifikacija


Razdjel


Glava


Pozicija proračuna


Rebalans proračuna


Glavni program


Grad / Općina


Plan rashoda po funkcijskoj klasifikaciji


Izvještaji

Proračun - opći dio (sve razine)


Proračun - posebni dio (sve razine)


Prijedlog proračuna - opći dio (sve razine)


Prijedlog proračuna - posebni dio (sve razine)


Opći dio proračuna / po izvorima (sve razine)


Posebni dio proračuna / po izvorima (sve razine)


Organizacijska struktura


Programska struktura


Korisnici proračuna


Funkcijska klasifikacija


Ekonomska klasifikacija


Popis pozicija proračuna


Pregled pozicija / po razdjelima


Prijedlog općeg dijela proračuna / po izvorima (sve razine)


Prijedlog posebnog dijela proračuna/po izvorima (sve razine)


Rebalans proračuna - opći dio (sve razine)


Prijedlog rebalansa proračuna - opći dio


Rebalans proračuna - posebni dio (sve razine)


Prijedlog rebalansa proračuna - posebni dio (sve razine)


Lokacijska klasifikacija


Opći dio proračuna


Posebni dio proračuna


Proračun - opći dio (3. razina)


Proračun - opći dio (4. razina)


Proračun - posebni dio (3. razina)


Proračun - posebni dio (4. razina)


Prijedlog proračuna - opći dio


Prijedlog proračuna - posebni dio


Rebalans proračuna - posebni dio (3. razina)


Rebalans proračuna - posebni dio (4. razina)


Rebalans proračuna - opći dio (3. razina)


Rebalans proračuna - opći dio (4. razina)


Prijedlog rebalansa proračuna - opći dio (sve razine)


Prijedlog rebalansa proračuna - posebni dio


Opći dio proračuna / po izvorima (3. razina)


Opći dio proračuna / po izvorima (4.razina)


Posebni dio proračuna / po izvorima (3. razina)


Posebni dio proračuna / po izvorima (4. razina)


Prijedlog općeg dijela proračuna / po izvorima


Prijedlog posebnog dijela proračuna / po izvorima


Proračun - opći dio


Proračun - posebni dio


Opći dio proračuna / po izvorima


Posebni dio proračuna / po izvorima


Rebalans proračuna - opći dio


Rebalans proračuna - posebni dio


Opis grupe

Proračun I je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za izradu proračuna proračunskih korisnika i jedinica lokalne samouprave.

U grupi se nalaze dokumenti za definiranje organizacijske, funkcijske, lokacijske, programske i ekonomske klasifikacije proračuna.

Planiranje se vrši putem Pozicija proračuna, koje u sebi objedinjuju šifre svih klasifikacija za svaku stavku posebno, kako bi se jedinstvenom šifrom pozicije proračuna ubrzao kasniji rad na izradi proračuna i praćenju njegovog izvršenja.