Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Restoran

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Datoteka za ugostiteljsku kasu


Obračun restorana


Obračun pansiona


Promet i zaključno stanje


PP-MI-PO


Normativ restorana


Doručak


Ručak


Večera


Račun U


Ponuda U


Datoteka izlaznih računa


Skladište M


Izvještaji

Pregled obračuna restorana


Rekapitulacija restorana


Rekapitulacija pansiona


Popis normativa restorana


Utrošak materijala pansiona


Pregled obračuna pansiona


Utrošak materijala restorana


Ručak


Večera


Popis računa U


Pregled računa U po načinima plaćanja


Pregled obračuna restorana po tarifnim brojevima


Normativi restorana


Popis ponuda U


Opis grupe

Restoran je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za praćenje poslovanja restorana.

Grupa Restoran nije samostalna, već je za njezino funkcioniranje obavezno potrebna i grupa Materijalno, u kojoj se vodi skladište materijala potrebnih za rad restorana.

Ukoliko se u restoranu prodaju i artikli koji imaju karakter maloprodaje (gotovi sladoledi, cigarete,...) tada je potrebno još koristiti i grupu Maloprodaja.

Za izdavanje računa koristi se program SynesisPOS, koji podatke o robama preuzima iz programa Synesis, i koji podatke o dnevnom prometu vraća u program Synesis. Veza imeđu programa Synesis i SynesisPOS može biti putem datoteka (ako programi nisu povezani u lokalnu mrežu) ili direktna, ukoliko su obadva programa instalirana na mrežni server i koriste se u lokalnoj mreži. Informacije o načinu povezivanja programa Synesis i SynesisPOS nalaze se u 'Najčešćim pitanjima'.

UPIS OSNOVNIH PODATAKA

1. Prvo se dokumentom Skladište M (iz grupe Materijalno) definira skladište materijala na kojem će se voditi evidencija repromaterijala.

2. Ukoliko se u restoranu prodaju i artikli koje se tretiraju kao maloprodaja (cigarete, gotovi sladoledi,...) i koji se ne obračunavaju putem normativa, tada se dokumentom Prodavaonica (iz grupe Maloprodaja) definira prodajno mjesto.

3. Zatim se dokumentom Materijal, u grupi Materijalno, upisuju podaci o svim sirovinama (kava, šečer, itd...). Pri tome se kao jedinica mjere koristi ona mjera u kojoj dolaze originalne sirovine. Tako se, npr, kava prati u kilogramima, konjak, vinjak u litrama, itd. Flaširana bezalkoholna pića (coca cola, fanta,...) evidentiraju se u bocama, a šečer u kilogramima ili u vrećicama (ako se korisite vrečice). U šifarnik materijala NE UPISUJU se artikli koji se tretiraju kao maloprodaja (sladoledi, cigarete...)

2. Dokumentom Roba/usluga (grupa Osnovni podaci) definiraju se svi gotovi proizvodi koji se prodaju u restoranu. To su kava sa šlagom, mali konjak, veliki konjak, čaj, naravni odrezak i slično. Ovdje se upisuju i artikli koji se tretiraju kao maloprodaja (sladoled, cigarete...).

3. Nakon što su upisani svi proizvodi i njihove cijene, ovi podaci se dokumentom 'Datoteka za maloprodajnu kasu', prenose u program SynesisPOS (POS kasa). Prijenos podataka o robama iz programa Synesis u program SynesisPOS ne mora se raditi svaki dan, nego samo onda kada se mijenjaju prodajne cijene, odnosno dodaju novi proizvodi.

4. Dokumentom Normativ, za svaki gotov proizvod upisuje se normativ utroška materijala. Tako se, npr, za kavu sa šlagom, u normativu utvrđuje potrošnja od 0,07 kg kave, 1 vrećica šečera, 2 grama šlaga, 1 plastična žličica itd.... a za mali konjak potrošnja 0,03 litara konjaka. Za flaširana bezalkoholna pića, u normativu se upisuje potrošnja jedne boce. U normativ se NE UPISUJU oni proizvodi koji se tretiraju kao klasična maloprodaja, i za koje je potrebno voditi trgovačku knjigu (npr. gotovi sladoledi, cigarete i slično).

UPIS PODATAKA O PROMETU

1. Prvo se dokumentom Primka M, iz grupe Materijalno, evidentira nabava sirovina (kava, šečer, piće u litrama, meso, krompir, riža...).

2. Ako postoje artikli koji se tretiraju kao maloprodaja (cigarete, gotovi sladoledi...), njihov ulaz se evidentira dokumentom Primka PKV iz grupe Maloprodaja.

3. Tokom dana, programom SynesisPOS izdaju se računi za svu prodanu robu. Na kraju radnog dana, u programu SynesisPOS snimaju se podaci o dnevnom prometu u datoteku, ukoliko program SynesisPOS nije povezan s programom Synesis.

4. Dokumentom Obračun restorana vrši se obračun utroška materijala za sve robe ZA KOJE SU DEFINIRANI NORMATIVI. Obračun se vrši automatski, na temelju podataka o prometu koji su snimljeni u datoteku, ili se automatski učitavaju iz SynesisPOS-a ako su programi povezani.

5. Ako postoje robe koje se tretiraju kao maloprodaja (i za koje nisu napisani normativi), njihovo razduženje se vrši putem dokumenta Promet restorana. Ovaj dokument također automatski učitava podatke iz datoteke napravljene na kasi, te u trgovačkoj knjizi razdužuje sve artikle za koje NISU DEFINIRANI NORMATIVI.

Na temelju podataka o prometu, program automatski izrađuje obrazac PPMIPO, prati skladište materijala, te trgovačku knjigu za artikle koji se tretiraju kao maloprodaja.