Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Servis II

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Radni nalog servisa


Ponuda servisa


Izdatnica servisa


Servisni radovi


Račun za servis


Serviser


Račun za predujam


Storno računa za predujam


Račun za servis G


Stanje računa za predujam


Status radnog naloga servisa


Datoteka izlaznih računa


Izvještaji

Pregled ponuda servisa


Pregled radnih naloga servisa


Pregled radnih naloga servisa - po vrstama


Pregled radnih naloga servisa - prema statusu


Popis izdatnica servisa


Popis servisnih radova


Popis računa servisa


Popis računa servisa G


Pregled računa servisa po načinima plaćanja


Pregled računa servisa G po načinima plaćanja


Popis računa za predujmove


Popis storno računa za predujmove


Pregled predujmova po načinima plaćanja


Pregled radnih naloga servisa - po serviserima


Popis servisera


Otvoreni radni nalozi servisa


Radovi servisa - po serviserima


Rekapitulacija radova - po serviserima


Rekapitulacija utrošenih djelova servisa


Pregled utrošenih dijelova servisa


Pregled računa za servis po stavkama


Rekapitulacija računa za servis po stavkama


Opis grupe

Servis II je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja servisne djelatnosti.

Poslovni proces počinje otvaranjem radnog naloga servisa u koji se upisuju podaci o predmetu servisa, te o naručiocu. U radni nalog se mogu upisati i dogovoreni radovi i rezervni dijelovi, ali i ne moraju, jer se stvarna potrošnja djelova i izvršenih radova prati zasebnim dokumentima.

Nakon što je napravljen radni nalog, dokumentom Izdatnica servisa evidentira se potrošnja rezervnih dijelova, a dokumentom Servisni radovi evidentiraju se izvršeni radovi. Po jednom radnom nalogu može biti napravljeno i više izdatnica i servisnih radova. Ako su u radnom nalogu upisani dogovoreni dijelovi i radovi, onda će dokumenti Izdatnica servisa i Servisni radovi automatski učitavati odgovarajuće stavke iz radnog naloga, kako bi ubrzali unos podataka.

Nakon što je servis završen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Račun za servis ili Račun za servis G). Prilikom izrade računa, u polje 'broj naloga' upisuje se broj naloga za servis, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima o utrošenim rezervnim dijelovima i izvršenim radovima koji su evidentirani za odabrani radni nalog.

Za svaki radni nalog može se definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih predmeta.

Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima - serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima prema serviserima.

Dokumentom Ponuda servisa, naručiteljima možete izdati ponudu za servis. Ukoliko ponuda bude prihvaćena, podaci iz ponude se mogu automatski prenijeti u radni nalog.