Stanje računa za predujam

Stanje računa za predujam je dokument za utvrđivanje povezanosti računa za predujam s računima na kojima je taj predujam iskorišten za plaćanje.

Nakon što upišete datum stanja, program će automatski učitati podatke o izdanim računima za predujam kao i o njihovoj povezanosti sa sljedećim dokumentima:
- Storno računa za predujam
- Račun (modul Prodaja)
- Račun-otpremnica (modul Prodaja)
- Zbrojni račun (modul Prodaja)
- Zbrojni račun II (modul Prodaja)
- Račun A (modul Autoservis)
- Račun A II (modul Autoservis II)
- Račun S (modul Servis)
- Račun za servis (modul Servis II)

Ako neki račun za predujam nije još povezan s konačnim računom, podaci o povezanom dokumentu neće biti ispunjeni, a konačni saldo će biti jednak iznosu računa za predujam.

NAPOMENA
Program će prepoznati vezu između računa za predujam i konačnog računa samo ako su prilikom izrade konačnog računa, podaci o računu za predujam učitani klikom na gumb 'Predujam'.

Program uvijek učitava sve račune za predujam i njihovo povezivanje s konačnim računima, bez obzira na datum dokumenta. Datum dokumenta je samo indikator na koji dan je napravljeno stanje računa za predujam.

Ukoliko je jedan račun za predujam povezan s više računa, u tabeli se vidi samo broj jednog od povezanih računa, a u stupcu 'iznos' vidi se ukupan zbroj iskorištenog avansa po svim računima. Ipak, u stupcu 'Veza dokumenti' vidi se ukupan broj dokumenata s kojima je povezan račun za predujam.