Konto

Kontni plan je osnov za rad programa i potrebno ga je definirati prvog. Svi ostali dokumenti, koji podržavaju automatsko knjiženje, zahtijevaju da je u kontom planu otvoren knjigovodstveni račun na kojeg se vrši automatsko knjiženje.

Prilikom unosa konta u kontni plan, dovoljno je upisivati samo pojedina analitička konta, bez upisa klasa, grupa ili podskupina konta. Npr, da biste upisali konto '1000', nije potrebno prethodno upisati klasu '1', niti skupine '10' ili '100'. Konto može imati maksimalno 12 znamenki, a minimalan broj nije propisan. Ipak, preporučamo da koristite minimalno 3 znamenke za broj konta, jer konta sa manje od tri znamenke neće davati dobre rezultate u brutto bilanci i troznamenkastom pregledu.

Prilikom otvaranja konta, neophodno je točno odrediti vrstu analitike računa. Ovaj podatak ima tri moguće vrijednosti: 'nema je', 'kupci' i 'dobavljači'. Svi računi, za koje se želi imati analitika po kupcima, moraju imati postavljenu 'Analitiku' na vrijednost 'Kupci'. Isto vrijedi za dobavljače, za koje se vrijednost ovog polja postavlja na 'dobavljači'. Za sva ostala konta, u polje 'Analitika', upisuje se vrijednost 'nema je'.

Analitika po kupcima odnosno dobavljačima, u principu se može postaviti na bilo koji knjigovodstveni račun, ali treba voditi računa o tome da mnogi dokumenti koji automatski knjiže, neće knjižiti i analitiku po kupcima, ako ona nije predviđena programom. Na primjer, za konto prihoda od prodaje nije predviđena analitika po kupcima pa postavljanje analitike po kupcima na ovaj konto neće davati dobre rezultate.

Uobičajena konta za koja ima smisla postavljati analitiku po kupcima, su potraživanja od kupaca, sumnjiva i sporna potraživanja, obveze za primljene avanse, obveze za tuđu tobu u trgovini itd...

Konta se mogu upisivati prema RIF-ovom ili RRIF-ovom kontnom planu, ili prema vlastitom izboru. Ipak, preporučamo dosljednu upotrebu RIF-ovog ili RRIF-ovog kontong plana, budući da dokumenti Bilanca stanja, Račun dobiti i gubitka i Statistički izvještaj automatski obrađuju podatke prema RIF-ovom ili RRIF-ovom kontnom planu, po izboru. Kontni plan je moguće definirati na neki svoj, drugačiji način, ali u tom slučaju automatske bilance neće davati točne rezultate.

NAZIV KONTA NA STRANOM JEZIKU
Korisnici koji predaju izvještaje o poslovanju na stranom jeziku, mogu osim naziva konta na hrvatskom jeziku, upisati i njegov naziv na stranom jeziku. U tom slučaju, bruto bilancu poduzeća mogu dobiti i na stranom jeziku, putem izvještaja Accounts total.