Financijski plan

Financijski plan je dokument za definiranje plana projekta.

Ako neprofitna udruga ima više projekata, onda se definira i više financijskih planova, za svaki projekt posebno.

Za jedan projekt se može napraviti samo jedan financijski plan za jednu poslovnu godinu.

Plan se upisuje samo za konta prihoda i rashoda (klasa 3 i 4).

Izvještaj 'Godišnji financijski plan' odjednom prikazuje sve projekte zajedno zbrojene u ukupnom iznosu.