Analiza prometa - po grupama roba

Analiza prometa - po grupama roba je dokument za analizu robnog poslovanja na nivou grupa roba.

Ovaj dokument je sličan dokumentu Analiza prometa - po robama, ali umjesto detaljnih podataka o pojedinačnim artiklima, podatke prikazuje samo zbirno za grupe roba. Pri tome se prikazuju samo ukupni financijski rezultati, bez prikazivanja količina, budući da iskazivanje količina i njihovih omjera za čitavu grupu roba nema smisla. Iz istog razloga, u ovom dokumentu nema ni izračuna marže.