Ekonomska klasifikacija

Ekonomska klasifikacija je dokument kojim se upisuju podaci o brojevima i nazivima konta i skupine konta ekonomske klasifikacije proračuna.

Prilikom unosa podataka, potrebno je upisati podatke za svaku razinu pojedinačno: npr:

3 - Rashodi poslovanja
31 - Rashodi za zaposlene
311 - Plaće
3111 - Plaće za redovan rad
31111 - Plaće za zaposlene
31112 - Doprinosi na plaće

Podaci o ekonomskoj klasifikaciji upisuju se samo do nivoa 5 znamenki, a koriste se samo kod izrade plana proračuna, te prilikom usporedbe plana i realizacije.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORAČUN II
Podaci o ekonomskoj klasifikaciji NE KORISTE SE prilikom knjiženja poslovnih promjena. Za knjiženja se koriste analitička konta koja se definiraju dokumentom Konto iz grupe Financijsko. U dokumentu Konto nije potrebno definirati više razine (3,31,311,...) , već se odmah zadaje konačni analitički račun (npr 31112-Doprinosi na plaće).

Dakle, ekonomska klasifikacija koristi se samo za praćenje plana i izvršenja proračuna. Vezu između konta za knjiženje i ekonomske klasifikacije program automatski sam uspostavlja, te daje preglede izvršenja plana povezujući konta za knjiženje s kontima ekonomske klasifikacije.