Automatsko zatvaranje P

Automatsko zatvaranje P je dokument kojim se vrši automatsko zatvaranje stavaka. Zatvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Nakon što unesete podatak o kontu čije stavke zatvarate, program će automatski u tabelu stavaka učitati sve trenutno otvorene stavke, koje je u mogućnosti prepoznati i povezati.

Povezivanje stavaka vrši se na više načina, i to slijedećim redosljedom:
- prvo se pronalaze parovi istih iznosa na dugovnoj i potražnoj strani
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i dva potražna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i dva dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i tri potražna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i tri dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi dva potražna i dva dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i bilo koliko potražnih iznosa koji su u vremenskom nizu jedan za drugim
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i bilo koliko dugovnoh iznosa koji su u vremenskom nizu jedan za drugim

NAČIN ZATVARANJA
U parametrima dokumenta nalazi se parametar 'Način zatvaranja' čije vrijednosti mogu biti 'Sve kombinacije' ili 'Samo 1:1'. Ako se odabere 'Samo 1:1', tada će program izvršiti automatsko zatvaranje samo identičnih iznosa bez traženja ostalih kombinacija.

Automatsko zatvaranje može zatvarati samo one stavke čiji je saldo nula, odnosno one koje se u cijelosti mogu zatvoriti. Vrijednost svih polja za zatvaranje stavaka (polje 'Zatvoreno') biti će postavljena na 'Da'. Ako neke od ponuđenih stavaka ne želite zatvoriti, tada možete klikom miša na ikonu sa slikom ključića u tabeli postaviti indikator 'Zatvoreno' na 'Ne' i ta stavka neće biti zatvorena. Dokument Automatsko zatvaranje P može se spremiti samo ako su sve zatvorene stavke u ravnoteži.
Ako nema stavaka koje se mogu automatski zatvoriti, nakon upisa konta koji se zatvara, u tabelu stavaka neće biti upisano ništa.

OTVARANJE STAVAKA

Ako se naknadno žele otvoriti stavke koje su već zatvorene, to se može izvršiti dokumentom Otvaranje stavaka P. Brisanje i izmjena dokumenta Automatsko zatvaranje P nije dopuštena.

Napomena:
Dokument Automatsko zatvaranje P može se spremiti samo ako na njemu ima barem jedna zatvorena stavka. Ako su sve stavke na dokumentu otvorene, dokument se ne može spremiti.


OTVARANJE SVIH STAVAKA

Ukoliko Vam ponekad zatreba da otvorite sve stavke u knjizi odjednom, u grani 'Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka.


IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI

Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate dokument Račun P, koji je već zatvoren, i pri tome mu izmijenite ukupan iznos, tada zatvorene stavke više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene računa, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka P i otvorite neispravne stavke.