Država / Županija

Dokument Država/Županija namijenjen je za unos podatka o drugoj razini lokacijske klasifikacije.

Prema novoj klasifikaciji proračuna, lokacijska klasifikacija sastoji se od tri razine:
- Prva razina sastoji se od jednoznamenkastog broja u rasponu od 1-9 za oznaku države ili grupe država.
- Druga razina sastoji se od troznamenkaste brojke gdje prva znamenka predstavlja oznaku prve razine,
a druge dvije znamenke predstavljaju županiju u RH odnosno državu u grupi država.
- Treća razina sastoji se od četveroznamekaste oznake koja označava grad odnosno općinu.

Dokumentom Država/županija unose se podaci o drugoj razini lokacijske klasifikacije (podaci o županiji ili državi). Poseban dokument za unos podataka o prvoj razini nije predviđen programom, jer su podaci o prvoj razini sadržani u šifri druge razine, pa ih ne treba posebno upisivati.

Podaci o trećoj razni upisuju se dokumentom Grad/Općina.