Razdjel

Dokumentom Razdjel definiraju se razdjeli organizacijske strukture proračuna.

Šifra razdjela obavezno mora imati tri znamenke. Za šifre manje od 100, upisuju se vodeće nule.

NAPOMENA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE
Proračunski korisnici nemaju potrebu za korištenjem organizacijske klasifikacije prilikom izrade plana i praćenja njegove ralizacije. Budući da je naš program namijenjen za korištenje kako kod proračunskih korisnika, tako i za jedinice lokalne samouprave, upotreba organizacijske klasifikacije u programu je obvezna za sve.

Stoga proračunski korisnici u dokumente za definiranje organizacijske klasifikacije (Razdjel, Glava, Korisnik), trebaju upisati samo šifru razdjela i glave jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju.