Funkcijska klasifikacija

Dokument Funkcijska klasifikacija koristi ze za unos podataka o funkcijskoj klasifikaciji proračuna.

Upisuje se šifra i naziv funkcije. Šifra obavezno mora imati 4 znamenke.

Podaci o funkcijskoj klasifikaciji koriste se prilikom definiranja pozicija proračuna.