Proračun / opći dio

Dokument Proračun / opći dio namijenjen je ispisu proračuna koji je prethodno definiran dokumentima Proračun i Rebalans proračuna.

Iako se ispis općeg dijela proračuna može dobiti i putem izvještaja, dodali smo i ovaj dokument kako bismo omogućili dobivanje podataka o proračunu za proizvoljno odabranu razinu kontnog plana (u izvještajima se proračun dobiva uvijek na razini na kojoj je definiran, zajedno sa svim nižim razinama).

Prije ispisa podataka, potrebno je upisati godinu za koju se želi obračun, te vrstu računa za koju se žele podaci (prihodi, rashodi ili oboje). Na kraju se odabire razina kontog plana za koju se želi izvještaj.

PRIKAZATI NIŽE RAZINE
Ako se želi isključiti prikaz proračuna za niže znamenke, tada ovaj podatak treba postaviti na 'NE'.

NAPOMENA
Ako se prikazuje proračun na petoj razini, a neke od pozicija proračuna su definirane samo na četvrtoj razini, prilikom isključenja nižih razina, ove stavke neće biti iskazane.