Glava

Dokument Glava koristi se za definiranje šifre i naziva glave proračuna.

Šifra glave ima 5 znamenki čija je struktura RRRGG, gdje RRR predstavlja šifru razdjela kojem glava pripada, a GG predstavlja redni broj glave unutar razdjela. Da biste mogli upisati glavu čija šifra počinje, npr sa 001, potrebno je prethodno definirati razdjel sa šifrom 001.


NAPOMENA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE
Proračunski korisnici nemaju potrebu za korištenjem organizacijske klasifikacije prilikom izrade plana i praćenja njegove ralizacije. Budući da je naš program namijenjen za korištenje kako kod proračunskih korisnika, tako i za jedinice lokalne samouprave, upotreba organizacijske klasifikacije u programu je obvezna za sve.

Stoga proračunski korisnici u dokumente za definiranje organizacijske klasifikacije (Razdjel, Glava, Korisnik), trebaju upisati samo šifru razdjela i glave jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju.