Grad / Općina

Dokument Grad / Općina namijenjen je za unos podaka o gradovima i općinama koji predstavljaju treću razinu lokacijske klasifikacije proračuna.

Upisuje se šifra i naziv grada / općine. Šifra je alfanumerički podatak od 4 znaka i njezina struktura je slijedeća:
- Prvi znak je slovo 'G' (za gradove) ili slovo 'O' (za općine)
- Slijedeće tri znamenke predstavljaju šifru grada / općine prema državnoj klasifikaciji

Podatke o gradovima i općinama obavezno treba upisati jer su sastavni dio lokacijske klasifikacije proračuna.

NAPOMENA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE
Proračunski korisnici nemaju potrebu za korištenjem lokacijske klasifikacije prilikom izrade plana i praćenja njegove ralizacije. Budući da je naš program namijenjen za korištenje kako kod proračunskih korisnika, tako i za jedinice lokalne samouprave, upotreba lokacijske klasifikacije u programu je obvezna za sve.

NAPOMENA ZA KORISNIKE PRETHODNE VERZIJE PROGRAMA
Dokument Grad / Općina u prethodnoj verziji programa zvao se je 'Lokacijska klasifikacija'. Naime, prema staroj lokacijskoj klasifikaciji nisu postojale razine, već je samo postojala klasifikacija prema šiframa gradova / općina. Proširenje strukture lokacijske klasifikacije na tri razine imalo je za posljedicu preimenovanje dokumenta 'Lokacijska klasifikacija' u dokument 'Grad/općina', a dodan je i novi dokument 'Država/Županija'.

Budući da dokument 'Grad/općina' u sebi sadrži i stare podatke o gradovima, ove podatke je potrebno nadopuniti sa šifrom države/županije kojoj odabrani grad pripada. Zato je prije nastavka rad s programom neophodno prvo dopisati šifre županija u već postojeći šifarnik gradova.