Pozicija proračuna

Pozicija proračuna je dokument kojim se definiraju stavke (pozicije) proračuna.

Pozicije proračuna pojednostavljuju korištenje programa, jer se prilikom definiranja proračuna, ( a i kod ?njiženja ), više ne moraju za svaku stavku upisivati sve šifre organizacijske, funkcijske, programske, lokacijske i ekonomske klasifikacije, budući da se izborom šifre pozicije, automatski određuje njezina pripadnost ovim klasifikacijama.

Korištenje pozicija u početku od korisnika zahtijeva veće pripreme, ali se kasnije korištenje programa značajno ubrzava, jer se upisuje samo šifra pozicije. Također, šifra pozicije stvara čvrstu vezu između plana i njegovog izvršenja, budući da knjiženje nije moguće provesti ako nije definirana pozicija proračuna.

Pozicija proračuna sastoji se od slijedećih podataka:

- šifra pozicije
- naziv pozicije (nije obavezan)
- organizacijske klasifikacije (glava/Razdjel/Korisnik)
- funkcijske klasifikacija
- lokacijske klasifikacija
- programske klasifikacije (program/aktivnost/projekt)
- ekonomska klasifikacija (konto)
- izvor financiranja

ŠIFRA POZICIJE
Šifra pozicije je alfanumerički podatak maksimalne dužine 8 znakova. Program šifru pozicije ne određuje automatski, jer se u tom slučaju ne bi mogla vršiti naknadna ubacivanja pozicija (npr 1112-A), ako se za time pokaže potreba. Strukturu šifre pozicije utvrđuje sam korisnik programa prema svojim potrebama. Ako se za definiranje šifri pozicija koriste brojevi, preporučamo da se svi brojevi upisuju s jednakim brojem znamenki, odnosno s vodećim nulama za brojeve koji imaju manji broj znamenki. Na ovaj način će prilikom pretraživanja šifre pozicije biti sortirane u rastućem redosljedu. Ako bi se brojevi upisivali bez vodećih nula, tada bi redosljed sortiranja izgledao ovako: 1, 10, 101,11,2, 20, itd... jer program šifru pozicije promatra kao slovčani podatak, a ne kao broj.

NAZIV POZICIJE
Naziv pozicije nije obavezan za unos, ali se preporuća njegov unos jer kasnije omogućuje lakše pretraživanje pozicija u tabeli pozicija.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
Upisuje se (odnosno odabire) šifra glave, nakon čega program automatski učitava i njezin razdjel kojem glava pripada. U okviru organizacijske klasifikacije, može se još upisati i šifra korisnika, ali ona nije obvezna.
Proračunski korisnici upisuju šifru glave i razdjela upravnog odjela jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju.
Podaci o organizacijskoj klasifikaciji prethodno moraju biti definirani putem dokumenata Razdjel, Glava i Korisnik.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
Upisuje se propisana šifra funkcijske klasifikacije. Proračunski korisnici u principu ovdje uvijek upisuju istu šifru, ovisno o svojoj funkciji. Podatak o funkcijskoj klasifikaciji prethodno mora biti upisan dokumentom Funkcijska klasifikacija.

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA
Upisuje se šifra grada/općine (Županije, grada, općine) prema propisanim šifrarnicima. Podatak o Lokacijskoj klasifikaciji prethodno mora biti upisan dokumentom Grad/Općina. Nakon što upišete šifru grada, program će automatski dopuniti podatke o šifri države/županije na temelju šifre grada/općine.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Upisuje se šifra Aktivnosti/projekta, na temelju koje program automatski određuje šifru programa i šifru glavnog programa. Korisnici koji još nisu definirali programsku klasifikaciju, obavezno moraju definirati barem jedan glavni program, jedan program i jednu aktivnost, te cjelokupno planiranje i realizaciju plana evidentirati kroz tako definiranu programsku klasifikaciju.
Da biste mogli upisati podatke o programskoj klasifikaciji, neophodno je prethodno upisati podatke u dokumente Glavni program, Program i Aktivnost/Projekt.

Korisnici koji su imali prethodnu verziju programa i koji već imaju upisane pozicije proračuna, u podacima o programskoj klasifikaciji moraju upisati nove šifre programa prema novoj klasifikaciji proračuna.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
Konto ekonomske klasifikacije za pojedinu poziciju mora biti definiran najmanje na 4 znamenke, ali