Program

Dokument Program koristi se za unos podataka o programima.

Prvo se upisuje šifra programa, koja prema novoj programskoj klasifikaciji obavezno mora biti broj u rasponu od 100 do 9999.

Stara programska klasifikacija imala je šifre programa od sedam znamenki, a čija je struktura bila GxxPxxx, gdje je Gxx predstavljao šifru glavnog programa kojem pripada program, a Pxxx je predstavljao šifru samog programa. Budući da se zbog kompatibilnosti baze podataka isti šifarnik koristi i za stare i za nove šifre programa, program omogućuje unos šifre programa do maksimalno 7 znamenki.

Korisnici koji su koristili i prethodnu verziju programa u šifarniku programa za novu godinu (2008.) trebaju otvoriti nove šifre prema novo propisanoj strukturi.

Nakon što upišete šifru programa, obavezno još treba upisati i šifru glavnog programa kojem pripada program. Stoga je potrebno prvo upisati šifre glavnih programa, zatim programa, a na kraju šifre aktivnosti/projekta.

NAPOMENA:
Naknadna izmjena postojeće šifre programa nije moguća - moguće je samo definirati novu šifru programa, nakon čega treba ručno izmijeniti sva knjiženja kako bi u polju 'program' svuda bila upisana nova šifra programa. Stoga je poželjno da se odmah upiše pravilna šifra programa.