Izvršenje / po pozicijama

Dokument Izvršenje - po pozicijama u osnovi je isti kao i dokument 'Izvršenje - opći dio', s time da daje usporedbu plana i realizacije za svaku poziciju proračuna posebno.