Izvori financiranja

Dokument Izvor financiranja namijenjen je za unos podataka o izvorima.

Upisuje se šifra, naziv i oznaka vrste izvora. Šifra izvora je troznamenkasta i propisana je od strane države.

Vrlo je važno pravilno postaviti Vrstu izvora, jer je ona najvažnija za ispravan rad programa.

VRSTE IZVORA:

1. OPĆI
U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračun uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.
2. DOPRINOSI
U izvor financiranja – doprinosi uključuju se prihodi od uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i doprinosa za zapošljavanje.
3. VLASTITI
U izvor financiranja – vlastiti prihodi uključuju se prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.
4. POSEBNI
U izvor financiranja – prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.
5. POMOĆI
U izvor financiranja – pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.
6. DONACIJE
U izvor financiranja – donacije uključuju se prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
7. NAMJENSKI
U izvor financiranja – namjenski primici uključuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.
8.IMOVINA
U izvor financiranja – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju se prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.