Korisnik

Dokumentom Korisnik definiraju se korisnici proračuna.

Upisuje se šifra i naziv korisnika. Šifra korisnika nema posebno definiranu strukturu, već predstavlja redni broj korisnika u šifrarniku.

NAPOMENA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE
Proračunski korisnici nemaju potrebu za korištenjem organizacijske klasifikacije prilikom izrade plana i praćenja njegove ralizacije. Budući da je naš program namijenjen za korištenje kako kod proračunskih korisnika, tako i za jedinice lokalne samouprave, upotreba organizacijske klasifikacije u programu je obvezna za sve.

Stoga proračunski korisnici u dokumente za definiranje organizacijske klasifikacije (Razdjel, Glava, Korisnik), trebaju upisati samo šifru razdjela i glave jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju. Šifru korisnika ne moraju upisivati, jer ona nije obvezna prilikom definiranja pozicija proračuna.