Bilanca stanja

Bilanca stanja je dokument koji automatski izrađuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za bilancu stanja program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz bilance stanja koja je upisana u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

AOP skupnine konta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA
01 grupa konta 00
02 suma AOP 02+03+05+06
03 grupa konta 01
04 grupe konta 02,03,04,05
05 grupa konta 06
06 grupa konta 07+08
07 suma AOP 08+09+10+11
08 klasa 6 bez grupe konta 67, klasa 3 bez grupe konta 37
09 klasa 1 bez grupa konta 10, 11,17 i 19, grupe 37,67
10 grupa 11
11 grupa 10
12 grupa 19
13 grupa 17
14 suma AOP 1+2+7+12+13
15 grupe konta 990...994
PASIVA
16 suma AOP 17+18+19+20+21-22+23-24
17 grupa konta 90
18 grupa konta 91
19 grupa konta 92
20 grupa konta 93
21 grupa konta 940
22 grupa konta 941
23 grupa konta 950
24 grupa konta 951
25 grupa konta 28
26 grupa konta 25
27 grupe konta 20,21,22,23,24
28 grupa konta 29
29 suma AOP 16+25+26+27+28
30 grupa konta 995...9992) RIF kontni plan

AOP skupnine konta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA
01 grupa konta 07
02 suma AOP 02+03+05+06
03 grupa konta 00
04 grupe konta 01,02,03
05 grupa konta 04
06 grupa konta 05, 06, 08
07 suma AOP 08+09+10+11
08 klasa 6 bez grupe konta 67, klasa 3 bez grupe konta 36
09 grupe konta 12,13, 14, 16,17,18,36,67
10 grupe 11,15
11 grupa 10
12 grupa 19
13 grupa 09
14 suma AOP 1+2+7+12+13
15 grupe konta 990...994
PASIVA
16 suma AOP 17+18+19+20+21-22+23-24
17 grupa konta 90, 91 bez grupe 912
18 grupa konta 912
19 grupa konta 93
20 grupa konta 92
21 grupa konta 940 - potražni saldo
22 grupa konta 940 - dugovni saldo
23 grupa konta 942
24 grupa konta 949
25 grupa konta 96
26 grupa konta 95
27 klasa 2 bez grupe konta 29
28 grupa konta 29
29 suma AOP 16+25+26+27+28
30 grupa konta 995...999