Izvršeni radovi

Izvršeni radovi je dokument za evidenciju izvršenih radova u autoservisu.

Prilikom izrade dokumenta, neophodno je upisati broj prijema vozila na koje se odnose radovi, te šifru i naziv servisera koji je izvršio radove. Podaci o serviserima moraju prethodno biti upisani dokumentom Serviser.

Po jednom prijemu vozila može se napraviti i više dokumenata Izvršeni radovi. Ovu mogućnost poželjno je koristiti u slučajevima kada je na jednom vozilu radilo više servisera, jer se tada za svakog servisera može napraviti poseban dokument Izvršeni radovi. U tom slučaju, može se dobiti točna rekapitulacija radova po serviserima.

Nakon podataka o vozilu i serviseru, upisuju se podaci o izvršenim uslugama. Šifre i nazivi usluga prethodno moraju biti upisani dokumentom Roba/usluga i grupi Osnovni podaci.

NORMA SATI/STVARNI SATI
Prilikom unosa podataka o izvršenim radovima, program ima dva polja za unos vremena rada. To su norma sati i stvarni sati. Prilikom izrade računa, program uvijek obračunava vrijednost radova prema norma satima, dok se podatak o stvarnim satima koristi za internu evidenciju stvarno utrošenog vremena servisera.

Dokument Izvršeni radovi ne vrši nikakva automatska knjiženja.