Automatsko zatvaranje

Automatsko zatvaranje je dokument kojim se vrši automatsko zatvaranje stavaka. Zatvarati se mogu stavke bilo kojeg konta, a ne samo konta s analitikom 'kupci' ili 'dobavljači'.

Nakon što unesete podatak o kontu čije stavke zatvarate, klikom na jedan od ponuđenih gumbi, program će izvršiti automatsko zatvaranje.

POVEZIVANJE n:n
- prvo se pronalaze parovi istih iznosa na dugovnoj i potražnoj strani
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i dva potražna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i dva dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i tri potražna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i tri dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi dva potražna i dva dugovna iznosa
- nakon toga se pronalaze parovi jednog dugovnog i bilo koliko potražnih iznosa koji su u vremenskom nizu jedan za drugim
- nakon toga se pronalaze parovi jednog potražnog i bilo koliko dugovnoh iznosa koji su u vremenskom nizu jedan za drugim

POVEZIVANJE 1:1
- povezuju se samo stavke s istim iznosima

POVEZIVANJE S DIJELJEM IZNOSA
- povezuju se stavke i koje se ne zatvaraju u cjelosti, nego se zadnji otvoreni račun (ili plaćanje) djelomično zatvara na umanjeni iznos koji dopušta povezivanje stavaka.

NAPOMENA
Na dokumentu Automatsko zatvaranje ne mogu se ručno korigirati iznosi koji se zatvaraju. Ako je takvo zatvaranje potrebno, umjesto ovog dokumenta, upotrijebite dokument 'Zatvaranje stavaka'.

NAKNADNO BRISANJE I IZMJENA DOKUMENTA
Brisanje i naknadna izmjena dokumenta Automatsko zatvaranje su dopušteni, i imaju za posljedicu otvaranje stavaka. Ako obrišete već spremljen dokument, sve zatvorene stavke iz tog dokumenta biti će ponovo otvorene. Također, staro zatvaranje možete ponovo učitati na ekran, i na njemu otvoriti samo neke stavke, i ponovo ga spremiti. Stavke koje ste naknadno otvorili, ponovo će biti otvorene.

OTVARANJE STAVAKA
Iako se stavke mogu otvarati tako da se briše i mijenja originalno zatvaranje stavaka, otvaranje stavaka je moguće napraviti i putem dokumenta 'Otvaranje stavaka' . Ovaj dokument je posebno pratkičan ako se žele otvoriti sve stavke nekog partnera, ili ako korisnik ne zna s kojim je dokumentom izvršio originalno zatvaranje stavaka. Za detaljnije informacije o korištenju ovog dokumenta pogledajte ois dokumenta 'Otvaranje stavaka'.

Napomena:
Dokument Zatvaranje stavaka može se spremiti samo ako na njemu ima barem jedna zatvorena stavka. Ako su sve stavke na dokumentu otvorene, dokument se ne može spremiti. Također, dokument se ne može spremiti niti ako zatvorene stavke nisu u ravnoteži (ako saldo zatvorenih stavaka nije nula).

OTVARANJE SVIH STAVAKA
Ukoliko trebate otvoriti sve stavke u knjizi odjednom, u glavnom izborniku 'F3:Knjiga', na gumbu 'Alati', nalazi se opcija 'Otvaranje svih stavaka'. Aktiviranjem ove opcije biti će poništena sva zatvaranja stavaka.

IZMJENE DOKUMENATA KOJI SU ZATVORENI
Dokumenti koji sudjeluju u zatvaranju stavaka mogu se naknadno mijenjati ili brisati, ali pri tome može doći do neravnoteže zatvorenih stavaka, ako je izmijenjen iznos dokumenta koji sudjeluje u zatvaranju. Na primjer, ako naknadno mijenjate dokument Račun, koji je već zatvoren, i pri tome mu izmijenite ukupan iznos, tada zatvorene stavke možda više neće biti u ravnoteži. U tom slučaju, nakon izmjene računa, upotrijebite dokument Otvaranje stavaka i otvorite neispravne stavke.

GRUPIRANJE STAVAKA
Automatsko zatvaranje stavaka formira posebne grupe za svaki par (ili veću skupinu) stavaka koje se međusobno zatvaraju. Na primjer, ako za nekog kupca u tabeli postoji 5 računa i 5 plaćanja, u izvještaju 'Zatvorene stavke - grupirano', ove stavke će biti prikazane kao 5 odvojenih grupa, jer program točno zna koju je stavku povezao s kojom. Ali, ako korisnik u tabeli naknadno ručno isključi neke stavke iz zatvaranja, može se dogoditi da poremeti grupe koje je program automatski formirao, i u tom slučaju u izvještaju 'Zatvorene stavke - grupirano' neke s