Lista kupaca

Lista kupaca je dokument za jednostavnu pripremu i održavanje podataka potrebnih za automatsku izradu ponuda/računa.

Jedna lista kupaca odnosi se uvijek na samo jednu šifru robe/usluge. Ako na računu treba biti više stavaka, onda je potrebno napraviti više lista kupaca.

Nakon što u zaglavlju dokumenta odaberete robu/uslugu na koju se lista odnosi, u tabelu upišite sve kupce kojima će biti fakturirana odabrana roba/usluga. U tabeli se za svakog kupca mogu definirati drugačije količine, cijene i popusti.

PRIMJER:
Knjigovodstveni servis svaki mjesec šalje račune za knjigovodstvene usluge u paušalnom iznosu. Povremeno, osim usluge knjigovodstva, fakturira i utrošeni materijal (recimo, registratore).

Prva lista kupaca dobiti će naziv 'Knjigovodstvene usluge' i u njoj će biti odabrana roba/usluga 'Knjigovodstvene usluge'. U tabeli će za svakog kupca biti upisana količina 1, a cijena će za svakog kupca biti drugačija, prema ugovoru s klijentom.

Druga lista kupaca biti će nazvana 'Registratori', a u tabeli će biti upisana potrošnja registratora po klijentima.

Prilikom automatskog fakturiranja, u mjesecu u kojem se naplaćuje samo usluga knjigovodstva, u dokument 'Automatska izrada računa' učitajte samo listu 'Knjigovodstvene usluge'.

Kad dođe mjesec za obračun utrošenog materijala, osim liste 'Knjigovodstvene usluge' učitajte i listu 'Registratori', pa će se na automatski generiranim računima pojaviti i obračun potrošnje registratora.

Prije slijedećeg obračuna potrošnje registratora, listu 'Registratori' treba ažurirati s utrošenim količinama.

NAPOMENA
Dokument 'Lista kupaca' nije obavezan za korištenje, jer se podaci za automatsko fakturiranje mogu i direktno upisivati u dokumente za automatsku izrau ponuda / računa. Ipak, upotreba ovog dokumenta može značajno pojednostaviti automatsko fakturiranje, jer se na posebnim listama mogu lakše pratiti različite vrste roba / usluga, koje se onda na vrlo jednostavan način objedinjavaju u jednoj kolekciji računa.