Djelatnik

Dokumentom Djelatnik upisuju se podaci o djelatnicima za koje se vrši obračun plaće.

U dokument Djelatnik, između ostalog, upisuju se i slijedeći podaci:

1. Oznaka stjecatelja i oznaka primitka za potrebe izrade JOPPD obrasca. Ovdje se upisuju šifre za najčešći slučaj koji se pojavljuje u obračunu plaće, jer se ove šifre, po potrebi, mogu mijenjati i na samom Obračunskom listu, ako se u konkretnoj situaciji radi drugačiji obračun. Dakle, šifre stjecatelja i primitka koje ovdje upišete služe samo zato da bi bile automatski učitane na obračunski list, gdje se mogu i mijenjati.

2. Vrste i stope doprinosa upisuju se za svakog djelatnika posebno. Ovakav način unosa podataka o doprinosima odabran je kako bismo korisnicima omogućili definiranje različitih doprinosa za svakog djelatnika, što je korisno u situacijama kada se obračun radi za invalide, beneficirani radni staž i slično... Budući da svaki djelatnik ima upisane vlastite doprinose i stope doprinosa, obračun za sve djelatnike može se izvršiti odjednom, a program doprinose za svakog od njih računa posebno.

3. Dodaci na plaću također se upisuju za svakog djelatnika posebno, a u dokument Djelatnik upišite samo one dodatke koji se za odabranog radnika obračunavaju svaki mjesec. Dodaci/obustave koji se obračunavaju samo povremeno, mogu se prilikom unosa obračuna naknadno dopisati u dokument Obračun plaće.

4. U polje 'Vrijednost 1 radnog sata' upisuje se iznos brutto plaće u kunama za jedan sat redovnog radnog vremena. Ovaj podatak se koristi prilikom obračuna plaće za one vrste rada (dokument Naknada za rad) za koje je definiran način obračuna 'prema satnici'. Dakle, ako je vrijednost 1 sata rada 10,00 kuna, tada će za sto sati rada, brutto plaća iznositi 1000,00 kuna.

5. U polje 'Koeficijent osobnog odbitka' upisuje se koeficijent odbitka iz porezne kartice djelatnika. Na temelju ovog koeficjenta, program računa iznos neoporezivog dijela plaće, i to kao umnožak podatka 'Neoporezivi dio plaće' kojeg upisujete u parametrima dokumenta i koeficjenta kojeg upisujete u polje 'Koeficjent osobnog odbitka'

6. U polje 'Brutto plaća' upisuje se iznos mjesečne brutto plaće za redovan fond sati. Ovaj podaka se koristi samo ako je odabran obračun plaće prema brutto iznosu i s automatskom raspodjelom. Više informacija o ovom načinu obračuna potražite u pomoći za dokument 'Naknade plaće'. Ovaj iznos treba upisati čak i u slučaju kad se obračun plaće vrši prema satnici ili bez automatske raspodjele, jer se ovaj iznos uvijek iskazuje na OP obrascu kao planirani iznos plaće.

7. U polje 'postotak za minuli rad' upisujete stopu uvećanja plaće, ako se za odabranog djelatnika vrši obračun minulog rada.

8. U polje %invalidnosti HRVI upisujete postotak invalidnosti Hrvatskih ratnih vojnih invalida, koji se koristi za umanjenje poreza na dohodak.

9. U podatke o djelatniku obvezno je upisati podatke o mjestu rada i šifri općine mjesta rada, te o prebivalištu i šifri općine prebivališta. Šifra općine prebivališta je neophodna radi obračuna prireza i uplatnih računa za uplatu poreza i prireza. I mjesto rada i mjesto prebivališta prethodno moraju biti definirani putem dokumenta Mjesto u Osnovnim podacima.

10. U podacima o radniku upisuju se i informacije o IBAN-u tekućeg računa radnika, na kojeg se vrši isplata plaće.

ZAŠTIĆENI RAČUN
U podacima o djelatniku upisuju se i podaci o zaštićenom računu, ako ga radnik ima. Osim IBAN-a, može se upisati i model i poziv na broj plaćanja, ali ovi podaci nisu obvezni. Na kraju, dodatnim indikatorom 'Obračunati zaštićeni račun', možete definirati da li se, i u kojem postotku, obračunava zaštićeni dio plaće. Napominjemo da postavljanje ovog indikatora ne služi za automatski obračun, nego samo kao podsjetnik na obračunskoj listi, kako se prilikom obračuna plaće ne bi trebalo za svakog radnika provjeravati da li se, i u kojem postotku, obračunava zaštićeni dio plaće.
PROFITNI CENTRI
Korisnici koji goriste grupu Profitni centri, u podatke o radniku mogu upisati i šifru profitnog centra kojem pripada djelatnik. Ako djelatni