Obračun drugog dohotka

Dokument Obračun drugog dohotka koristi se obračun drugog dohotka (honorari, autorski honorari, naknade, nagrade...)

Nakon što odaberete poreznog obveznika, program će zahtijevati da odaberete i vrstu priznatih troškova, ovisno o tome koju vrstu primitka obračunavate ovim dokumentom. Postotak troškova se može odabrati kao već predložena kombinacija (0%, 30%, 30+25%) ili kao ručni unos. Ako odaberete ručni unos, onda ćete sami upisati postotak priznatih troškova (npr. kad obračunavate honorar nerezidentu koji je osiguran u inozemstvu, po drugim stopama, a koje se priznaju u Hrvatskoj kao trošak).

Doprinosi će se obračunavati prema stopama koje su upisane u dokumentu 'Porezni obveznik', bez obzira na vrstu primitka koji se obračunava. Stoga, u slučaju obračuna autorskog honorara na kojeg se ne obračunavaju doprinosi, za takvog autora se u dokumentu Porezni obveznik ne upisuju podaci o doprinosima.

PRIMITAK
Upisuje se oznaka primitka prema pravliniku o JOPPD obrascu. Dopuštene oznake primitaka su u rasponu od 4001 do 4033.

DOPRINOSI DA/NE
Ovime se određuje da li se za drugi dohodak obračunavaju doprinosi. Ako je postavljeno na DA, program će iz podataka o poreznom obvezniku učitati stope doprinosa, a ako je postavljeno na NE, onda će stope doprinosa biti postavljene na 0%, bez obzira na to što je upisano u dokumentu Porezni obveznik.

STJECATELJ
Šifra stjecatelja se ne upisuje nego ju program automatski određuje na temelju obračuna doprinosa (jer postoje samo dvije šifre za drugi dohodak, koje se razlikuju samo u obračunu doprinosa)

NAČIN OBRAČUNA
Honorari se omogu obračunavati iz brutto iznosa, ili iz netto iznosa. Način izračuna se definira parametrom 'Način obračuna'. Ako se mijenja vrijednost ovog parametra, potrebno je zatvoriti dokument i ponovo ga pokrenuti, da bi promjena imala efekta.

DATUM ISPLATE
Datum isplate se upisuje samo ako je honorar i isplaćen, jer se prema njemu izrađuje JOPPD obrazac. Ukoliko se honorar isplaćuje kasnije, tada se naknadno u polje 'datum isplate' upisuje datum isplate honorara.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORAČUN II
Korisnici koji koriste grupu Proračun II, u dokumentu Obračun honorara imaju još i temeljnicu za unos knjiženja u proračunsko knjigovodstvo. Program automatski priprema dio knjiženja za temeljnicu, na temelju podataka o kontima koji su prethodno upisani u parametrima. Automatski se pripremaju knjiženja za obveze za zdravstvo, MIO1 i MIO2, porez i prirez, te djelomično za netto obvezu za honorar. Na kraju je potrebno da korisnik dovrši temeljnicu, tako što će u obvezi za netto honorar potvrditi konto i eventualno upisati šifru partnera, te na kraju još dodati stavku za knjiženje troškova honorara. Ova stavka nije automatizirana jer ovisi o vrsti honorara.

Dokument Obračun honorara automatski knjiži:
- financijsko
- konto obveze prema autoru (iz dokumenta Porezni obveznik)
- konto obveze za porez i prirez (parametri)
- konto obveze za doprinos za mirovinsko - 1. stup (parametri)
- konto obveze za doprinos za mirovinsko - 2. stup (parametri)
- konto obveze za doprinos za zdravstvo (parametri)
- konto troškova honorara (parametri)
- proračunsko knjigovodstvo
- prema kontima u tabeli knjiženja