Privola

Privola je dokument za evidenciju prikupljenih privola.

Obrasci samih privola ne ispisuju se iz programa, jer mogu sadržavati vrlo različite podatke koji se prikupljaju od ispitanika, što je nemoguće unaprijed predvidjeti programom. Stoga, obrazac za privole korisnici trebaju sami dizajnirati (npr u Word-u ili Excel-u) a kad dobiju popunjenu privolu, evidentiraju je putem ovog dokumenta. Preporučamo da u obrascu privole predvidite polje za naknadni upis rednog broja privole, kojeg će automatski odrediti program prilikom unosa nove privole. Na ovaj način, sve dobivene privole možete numerirati i arhivirati, a naknadno pronalaženje originalne privole biti će olakšano pretraživanjem kroz program.

U dokument se upisuje redni broj privole, datum privole, te osnovni podaci o ispitaniku (ime i prezime, OIB, adresa, e-mail adresa..).

Ako ispitanik naknadno opozove privolu, dokumentom Opoziv privole evidentirajte taj opoziv, a u izvještaju Evidencija privola - aktivne privole dobiti ćete popis svih neopozvanih privola. Ovaj izvještaj možete snimiti u Excel tabelu, pa ako ste upisivali i Email adresu ispitanika, u svakom trenutku možete dobiti ažurnu mailing listu temeljenu na privolama.

VRSTA PRIVOLA
Budući da svaki poduzetnik može imati više različitih vrsta privola, potrebno je prvo dokumentom 'Vrsta privole' definirati tipove privola, kako bi se one mogle evidentirati ovim dokumentom (Dokument 'Vrsta privole' je selektor za dokument 'Privola')

ZAKLJUČAK GODINE
Prilikom zaključka godine, podaci o svim opozvanim privolama prenose se automatski u slijedeću poslovnu godinu, kako biste uvijek imali kompletnu evidenciju.