Grupa gostiju

GRUPA GOSTIJU
Korištenje ovog dokumenta nije obavezno, ali ubrzava unos podataka o gostima u slučajevima kad dolaze veće grupe gostiju. U dokument Grupa gostiju upisuju se podaci koji su zajednički za čitavu grupu, te se naknadno, prilikom upisa svakog pojedinog gosta ovi podaci više ne moraju upisivati, jer je dovoljno upisati samo šifru grupe gostiju, i oni će automatski biti prenešeni u dokument Prijava gosta.

SAMO ZA KORISNIKE GRUPE RECEPCIJA
Ukoliko račun za grupu gostiju glasi na neku pravnu osobu (agenciju, klub, tvrtku,...) tada se u podatke o grupi gostiju upisuje i podatak o tvrtki na koju glasi račun.

Podaci o grupi gostiju obavezno se upisuju u slučaju kada se gostima želi izdati zajednički račun za čitavu grupu. Zbirni račun za grupu gostiju moguće je izdati samo ako je grupa prethodno definirana dokumentom Grupa gostiju, te ako je kod upisa Prijave gosta za svakog gosta upisana šifra grupe kojoj pripada.