Usluge

Dokument Usluge koristi se u okviru grupe Usluge, ali i u grupi Recepcija.

U modulu Usluge, dokument je osnovna baza podataka o uslugama koje se fakturiraju putem dokumenta iz grupe Usluga.

U modulu Recepcija, dokument Usluge namijenjen je za unos podataka o ostalim uslugama hotela (kampa) koje nisu obuhvaćene osnovnim uslugama pansiona.

U dokument Usluge upisuje se šifra i naziv usluge, oznaka tarifnog broja PDV-a, te jedinična cijena usluge u kunama i eventualno u stranoj valuti. Unos cijene u stranoj valuti je potreban samo ako se navedena usluga obračunava putem računa koji cijenu izražavaju u stranoj valuti.

ZA KORISNIKE MODULA RECEPCIJA
Usluge navedene u ovom šifrarniku mogu se odmah upisati već kod prijave gosta, (dokument Prijava gosta - tabela ostalih usluga), ali se mogu i naknadno zaračunati prilikom izdavanja Računa H, Računa HO i/ili Računa H-EUR.. Usluge koje su odmah upisane u dokument Prijava gosta, automatski se učitavaju u Račun H odnosno Račun H-EUR prilikom njegove izrade. Pri tome se u Račun H učitavaju sa cijenom u kunama, dok se na Račun H-EUR učitavaju s cijenom u EUR.

NAPOMENA ZA KAMPOVE
Kod kampova, mnoge naknade se ne obračunavaju prema broju gostiju, nego paušalno prema vrsti objekta/usluge koja se koristi. Tako se, na primjer, paušalno zaračunava naknada za šator, prikolicu, automobil, motocikl, priključak struje i slično. Sve ove naknade upisuju se putem dokumenta Usluge, a u polje cijena upisuje se jedinična cijena usluge po danu.

Prilikom prijave gosta, u tablicu ostalih usluga upisuju se ove naknade, kako bi kasnije bile automatski učitane u Račun H. Pri tome se u polje količina upisuje broj dana korištenja usluge.

NAPOMENA
Za razliku od osnovnih usluga smještaja (dokument Cjenik smještaja) kod kojih se može definirati različita cijena za različita razdoblja, ostale usluge mogu imati samo jednu cijenu. Ukoliko se i cijena ostalih usluga razlikuje u sezoni, tada se cijena mora mijenjati ručno, ili se za svaku uslugu mogu definirati dvije ili više različitih šifri usluga, za svaki dio godine posebno.

Na primjer, ako je šifra usluge za šator 'ŠAT', tada se mogu definirati tri šifre: 'ŠAT-S' (sezona), 'ŠAT-P' (pred-posezona) i 'ŠAT-I' (izvan sezone), svaka sa različitom cijenom usluge. Prilikom prijave gosta, ovisno o sezoni, odabire se odgovarajuća šifra usluge.