Obračun amortizacije P

Obračun amortizacije P namijenjen je korisnicima koji koriste grupu Profitni centri i koji amortizaciju dugotrajne imovine raspodjeljuju na profitne centre.

Ovim dokumentom se radi na isti način kao i sa dokumentom Obračun amortizacije, s time da se još, prije podataka o periodu upisuje šifra profitnog centra za kojeg se želi izvršiti obračun. Iz navedenog proizlazi da korisnici koji imaju više profitnih centara, da moraju napraviti više obračuna amortizacije, za svaki profitni centar po jedan. Štoviše, ako neka osnovna sredstva nisu raspodijeljena na profitne centre, i za njih je potrebno napraviti obračun s ovim dokumentom, ali tako da se u polje 'Profitni centar' upiše nula

NAPOMENA:
Korisnici koji obračun amortizacije rade s ovim dokumentom, ne trebaju koristiti dokument Obračun amortizacije, budući da će u tom slučaju obračun biti napravljen dva puta.

FONDOVI
Korisnici koji koriste grupu Fondovi, rade poseban dokument za obračun amortizacije za svaki fond i unutar njega za svaki profitni centar. Npr, ako u fondu D postoje dva profitna centra, tada je potrebno izraditi dva dokumenta za obračun amortizacije, za svaki profitni centar posebno.