Lokacija inventara

Dokument Lokacija inventara koristi se za unos podataka o lokacijama na kojima se nalazi dugotrajna imovina i sitni inventar. Ovaj podatak kasnije se unosi u podatke o inventaru i sitnom inventaru.