Račun E

Račun E je dokument za izradu računa za robu kupcima izvan Hrvatske.

Račun E namijenjen je za kupce iz zemalja članica EU, ali i za kupce iz ostalih zemalja (izvoz). Dokument Račun E jedino ne prihvaća kupce iz Hrvatske.

Račun E pojavljuje se u programu samo kod korisnika koji imaju uključen modul Robno (budući da je riječ o isporukama roba).

ŠIFRA VALUTE I TEČAJ
Prilikom izrade računa, potrebno je upisati i oznaku valute u kojoj se vrši obračun, kao i tečaj za preračun na kune. Ako je računalo na kojem koristite program Synesis spojeno na internet, program će automatski učitati srednji tečaj sa stranica Narodne banke.

Ako se podaci za račun učitavaju iz ponude, tečaj koji je bio na ponudi neće se primjenjivati na računu, nego će program učitati novi tečaj s datumom računa i s njim izvršiti preračun u kune.

USLUGE
Iako u modulu INO trgovina postoji poseban račun za usluge (Račun ES) , na Računu E je također moguće upisivati usluge. Ovu mogućnost treba koristiti samo za fakturiranje zavisnih troškova prodaje (prijevoz, poštarina,..) koje su povezane s artiklima koji su na računu. Za fakturiranje čistih usluga treba koristiti dokument Račun ES, jer se ona na drugačiji način knjiži u modulima PDV i Financijsko.

NAZIV ARTIKLA NA STRANOM JEZIKU
U parametrima ovog dokumenta može se odabrati 'Ispis naziva robe na stranom jeziku'. Ako je ova opcija odabrana, u tabelu artikala mogu se upisati samo artikli za koje je upisan naziv na stranom jeziku.
Ako mijenjate ovaj parametar, nakon izmjene parametra potrebno je izaći iz dokumenta i ponovo ga otvoriti, kako bi se promijenio izgled tabele (hrvatski ili strani naziv artikla)

ISPIS RAČUNA NA ENGLESKOM JEZIKU
Da biste ispisali cijeli račun na engleskom jeziku, potrebno je cijeli program prebaciti na engleski jezik. To se radi na prvom izborniku (F3: knjige), ispod popisa knjiga nalazi se gumb 'Jezik'.

OBRAČUN PDV-A DA/NE
Ovim poljem odmah na početku dokumenta možete definirati da li se PDV obračunava ili ne. U slučaju da se PDV ne obračunava, nije potrebno na pojedinim artiklima mijenjati tarifni broj PDV-a iz redovne stope u 'Oslobođeno', jer će program automatski sve stavke obračunati kao da su oslobođene od PDV-a. Jedini izuzetak od ovog pravila su stavke koje su označene kao 'prolazne stavke'. One se uvijek iskazuju kao prolazne stavke, bez obzira da li se PDV obračunava ili ne.

KUPAC
Prilikom odabira kupca, program automatski iz šifarnika partnera učitava i zemlju iz koje je kupac, ali samo ako je ona upisana u podatke o kupcu. Ako podatak o zemlji nije upisan, još uvijek se može na računu dodati šifra zemlje.

Razlikovanje isporuke u EU i IZVOZA
Program razlikuje da li je riječ o isporukama unutar EU ili izvozu na temelju šifre zemlje iz koje je kupac. Budući da u šifarniku zemalja postoji oznaka da li zemlja pripada EU, izborom zemlje istovremeno se definira i karakter trgovine.

OSLOBOĐENJE OD PDV-a
Ako je na dokumentu odabrano da se PDV ne obračunava, ili ako je u pojedinačnim stavkama odabran tarifni broj PDV-a vrste 'Oslobođeno PDV-a', na dokument još treba upisati i klauzulu o oslobođenju od PDV-a. Osim što je kaluzula zakonom obavezna, njome se određuje i način automatskog knjiženja računa u knjigu izlaznih računa (kod korisnika koji imaju modul PDV).

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA INTRASTAT
Korisnici modula Intrastat, ako izrađuju račun za kupca iz EU, u podatke o artiklima mogu upisati samo one artikle za koje su u šifarniku roba/usluga prethodo upisali šifru kombinirane nomenklature. Artikli koji nemaju upisanu šifru kombinirane nomenklature neće iti prihvaćeni na računu ako je kupac iz EU.Na ovaj način je osiguran točan automatski prijenos podataka u modul Intrastat.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA

Dokument Račun E automatski knjiži:
- Robno knjigovodstvo
- izlaz robe sa veleprodajnog skladišta (obračun po metodi prosječne cijene)
- Financijsko knjigovodstvo
- Konto kupca (iz EU ili iz uvoza)
- Konto prihoda od prodaje (u EU ili izvoza) - prema tarifnim brojevima
- Konto obveze z