Račun ES

Račun ES je dokument za izradu računa za usluge kupcima izvan Hrvatske.

Račun ES namijenjen je za kupce iz zemalja članica EU, ali i za kupce iz ostalih zemalja (izvozne usluge). Dokument Račun ES jedino ne prihvaća kupce iz Hrvatske.

ŠIFRA VALUTE I TEČAJ
Prilikom izrade računa, potrebno je upisati i oznaku valute u kojoj se vrši obračun, kao i tečaj za preračun na kune. Ako je računalo na kojem koristite program Synesis spojeno na internet, program će automatski učitati srednji tečaj sa stranica Narodne banke.

Ako se podaci za račun učitavaju iz ponude, tečaj koji je bio na ponudi neće se primjenjivati na računu, nego će program učitati novi tečaj s datumom računa i s njim izvršiti preračun u kune.

ARTIKLI
U tabelu artikala mogu se upisivati samo stavke usluga. Stavke robe ne mogu se upisivati na ovaj dokument, već u tu svrhu treba koristiti dokument Račun E.

NAZIV ARTIKLA NA STRANOM JEZIKU
U parametrima ovog dokumenta može se odabrati 'Ispis naziva robe na stranom jeziku'. Ako je ova opcija odabrana, u tabelu usluga mogu se upisati samo stavke za koje je upisan naziv na stranom jeziku.
Ako mijenjate ovaj parametar, nakon izmjene parametra potrebno je izaći iz dokumenta i ponovo ga otvoriti, kako bi se promijenio izgled tabele (hrvatski ili strani naziv stavke)

ISPIS RAČUNA NA ENGLESKOM JEZIKU
Da biste ispisali cijeli račun na engleskom jeziku, potrebno je cijeli program prebaciti na engleski jezik. To se radi na prvom izborniku (F3: knjige), ispod popisa knjiga nalazi se gumb 'Jezik'.


OBRAČUN PDV-A DA/NE
Ovim poljem odmah na početku dokumenta možete definirati da li se PDV obračunava ili ne. U slučaju da se PDV ne obračunava, nije potrebno na pojedinim artiklima mijenjati tarifni broj PDV-a iz redovne stope u 'Oslobođeno', jer će program automatski sve stavke obračunati kao da su oslobođene od PDV-a. Jedini izuzetak od ovog pravila su stavke koje su označene kao 'prolazne stavke'. One se uvijek iskazuju kao prolazne stavke, bez obzira da li se PDV obračunava ili ne.

KUPAC
Prilikom odabira kupca, program automatski iz šifarnika partnera učitava i zemlju iz koje je kupac, ali samo ako je ona upisana u podatke o kupcu. Ako podatak o zemlji nije upisan, još uvijek se može na računu dodati šifra zemlje.

Razlikovanje isporuke u EU i IZVOZA
Program razlikuje da li je riječ o isporukama unutar EU ili izvozu na temelju šifre zemlje iz koje je kupac. Budući da u šifarniku zemalja postoji oznaka da li zemlja pripada EU, izborom zemlje istovremeno se definira i karakter trgovine.

OSLOBOĐENJE OD PDV-a
Ako je na dokumentu odabrano da se PDV ne obračunava, ili ako je u pojedinačnim stavkama odabran tarifni broj PDV-a vrste 'Oslobođeno PDV-a', na dokument još treba upisati i klauzulu o oslobođenju od PDV-a. Osim što je klauzula zakonom obavezna, njome se određuje i način automatskog knjiženja računa u knjigu izlaznih računa (kod korisnika koji imaju modul PDV).

Dokument Račun ES automatski knjiži:
- Financijsko knjigovodstvo
- Konto kupca (iz EU ili iz uvoza)
- Konto prihoda od usluga (u EU ili izvoza) - prema tarifnim brojevima
- Konto obveze za PDV po tarifnim brojevima (razlikuje EU i izvoz)
- Devizno knjigovodstvo
- Konto kupca
- PDV
- Knjiženje računa u knjigu IRA
- Obrt
- Knjiženje u knjigu primitaka i izdataka

KONTA ZA AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Korisnici koji imaju modul Financijsko, u parametrima upisuju konta za automatska knjiženja. Konta su organizirana na takav način da omogućuju detaljno razlikovanje usluga u EU od izvoznih usluga, po svim elementima (kupac, prihod, obveza za PDV). Korisnici u različite parametre mogu upisati i ista konta, ako ne trebaju detaljnu razradu ovih automatskih knjiženja.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i