Račun N

Račun N je dokument namijenjen za izdavanje računa neprofitnih udruga.

Za korištenje ovog računa, potrebni su slijedeći preduvjeti:
- korisnik NIJE obveznik fiskalizacije
- korisnik nije u sustavu PDV-a

Na kraju računa nalazi se i tabela plaćanja, u koju se (naknadno) upisuju datumi i iznosi uplata po računu. Na temelju ovih podataka, Račun N automatski knjiži plaćanja računa u knjigu primitaka i izdataka.