Račun PO

Račun PO namijenjen je korisnicima koji nisu u sustavu PDV-a, i koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, za izdavanje računa trebaju koristiti neki drugi račun (npr. Račun iz modula Prodaja...)

PODACI O KUPCU
Prilikom izrade računa, podaci o kupcu mogu, ali i ne moraju biti upisani. Kad se kursor nalazi na polju 'naziv kupca', korisnik može:
- pritisnuti tipku enter, i program će podatke o kupcu ostaviti prazne, a kursor će se prebaciti na tabelu artikala, ili
- pritisnuti tipku F11-tabela i iz tabele odabrati jednog od već upisanih partnera, ili
- ručno upisati podatke o kupcu, bez da ih dodaje u podatke o partnerima

Nakon podataka o kupcu, upisuju se podaci o robama/uslugama, koje prethodno moraju biti upisane dokumentom Roba/usluga iz modula Osnovni podaci. Prilikom učitavanja podataka iz dokumenta roba/usluga, program kao cijenu uzima cijenu BEZ PDV-a, ali se ona može i mijenjati i na samom računu.

PLAĆANJE
Na kraju računa nalazi se tabela s podacima o plaćanju računa. Za obveznike-obrnike, podaci o plaćanju računa moraju biti upisani kako bi račun bio automatski proknjižen u knjigu prometa. U slučaju da korisnik ima modul Fiskalizacija, i da je odabran način plaćanja 'Novčanice' ili 'Čekovi', program će automatski u tabelu plaćanja dodati redak o plaćanju računa. Za ostale načine plaćanja (transakcijski, kartice, ...) korisnik mora naknadno u tabelu plaćanja upisati datum, iznos i način plaćanja računa. Upisivanje plaćanja nije obavezno za obveznike iznajmljivače.

Račun PO automatski knjiži u:
- Knjigu prometa (za obrtnike) - prema podacima koji su upisani u tabelu plaćanja
- EP obrazac (za iznajmljivače) - prema datumu izdavanja računa