Primka

Dokument Primka služi za evidentiranje ulaza robe na skladište. Robu zaprimljenu na skladište, dokument Primka automatski knjiži u financijsko knjigovodstvo.

UČITAJ S DISKETE
Ukoliko vaš dobavljač koristi program Synesis, tada vam može, uz račun, izraditi i disketu s podacima iz računa, koju možete ovdje učitati prilikom izrade primke. Umjesto da ručno upisujete podatke o robama, količini i nabavnoj cijeni, svi ovi podaci biti će automatski učitani s tako napravljene diskete. Osim podataka o robama, program će automatski prepoznati i dobavljača, i to prema njegovom matičnom broju, ukoliko ste ga upisali u šifrarnik partnera, te ukoliko je vaš dobavljač u podacima o knjizi upisao svoj matični broj.

Da bi artikli s diskete bili ispravno učitani, potrebno je da su vaše šifre robe identične šiframa dobavljača, ili, ako nisu, da upotrebom dokumenta 'Zamjenske šifre roba' jednom upišete za odabranog dobavljača koja vaša šifra robe odgovara njegovoj šifri. (Isto tako je moguće da vaš dobavljač već izvrši zamjenu šifri u svojem programu Synesis) Na ovaj način, program će uvijek bez problema automatski učitavati podatke o robama s diskete. Ukoliko se dokument Primka nakon učitavanja s diskete neće htjeti spremiti, to znaći da se na disketi nalazi neka roba koja nije upisana u dokument 'Zamjenske šifre roba', te da ne može pronaći odgovarajuću šifru u vašem šifrarniku.

Detaljnije informacije o ovakvom načinu razmjene podataka možete pronaći u opisu dokumenta 'Zamjenske šifre roba' u modulu Osnovni podaci.
Dokument Primka automatski knjiži
- materijalno
- ulaz robe na skladište
- financijsko
- potražuje konto obveze za primljenu a nefakturiranu robu
- duguje konto skladišta
- potražuje konto obračunatih zavisnih troškova

Konto obveze za primljenu a nefakturiranu robu ponaša se kao 'prijelazni konto'. Budući da ulazni račun za robu i zaprimanje robe na skladište nije moguće proknjižiti odjednom (jer se koriste dva dokumenta), potreban je prelazni račun koji će premostiti ova dva knjiženja. Nakon što ste proknjižili dokument Primka i izvršili unos podataka o ulaznom računu putem dokumenta URA, knjiženje ulaznog računa zatvoriti ćete preko konta obveze za primljenu a nefakturiranu robu. Ukoliko su istovremeno proknjiženi svi ulazni računi i sve primke, tada će saldo konta obveze za primljenu a nefakturiranu robu biti 0. Dugovni saldo konta obveze za primljenu a nefakturiranu robu pokazuje da je u programu proveden ulazni račun za robu, ali da još nije napravljena primka. Potražni saldo pokazuje da su u programu upisane primke za koje još nisu proknjiženi ulazni računi.