Međuskladišnica

Međuskladišnica je dokument za prijenos robe s jednog veleprodajnog skladišta na drugo veleprodajno skladište.

Dokument Međuskladišnica koristiti će samo oni korisnici koji imaju više od jednog skladišta robe odnosno gotovih proizvoda.

Na dokumentu Međuskladišnica upisuju se samo šifra i naziv robe koja se prebacuje i količina koja se prebacije sa skladišta na skladište. Vrijednost robe koja se prebacuje biti će automatski obračunata po prosječnoj cijeni izlaza sa skladišta iz kojeg roba izlazi i po toj će vrijednosti biti zaprimljena na drugo skladište.

PROVJERA STANJA ZALIHA
Dokument Međuskladišnica prilikom izdavanja robe provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz koji je veći od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više računala izdaju robu, mogu unatoč provjeri stanja na skladištu doći u negativno stanje. Ukoliko dva operatera u isto vrijeme započinju raditi izlaz za istu robu, u trenutku unosa podataka o robama, na oba računala biti će prikazano isto stanje zaliha. Nakon što se provedu oba dokumenta, ukupna količina izdane robe može biti veća od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu količinu na skladištu.Ovo se može događati samo u slučajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose izlaz iste robe sa skladišta . Provjera stanja zaliha može se i isključiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'.

NAPOMENA:
Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će automatski učitati šifre roba i količine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predviđena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ručne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i količinama koje su predmet prodaje. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv ARTIKLI.TXT, a čija se struktura slijedeća:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLIČINA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač ručnih terminala.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE
Dokument Međuskladišnica automatski knjiži
- materijalno
- izlaz robe sa izlaznog skladišta
- ulaz robe na ulazno skladišta
- financijsko
- konto izlaznog skladišta
- konto ulaznog skladišta

UČITAJ SVE ARTIKLE
Ovaj gumb je namjenjen za prijenos svih artikala iz jednog skladišta u drugo. Ova funkcija je posebno namijenjena korisnicima koji 01.4. 2013. (ili 01.07.2013.) započinju sa fiskalizacijom, pa im redni brojevi računa unutar godine moraju ponovo krenuti od broja 1. Budući da je u programu Synesis novi niz rednih brojeva moguć samo ako se otvori novo skladište, takvi korisnici će otvoriti novo skladište i sve artikle iz starog skladišta prenijeti na novo. Da bi se izbjeglo ručno upisivanje svih artikala koji se prenose, ovaj gumb omogućuje da se svi potrebni podaci generiraju automatski.

Klikom na gumb 'Učitaj sve artikle', program će automatski učitati stanje zaliha za sve artikle na skladištu i prenijeti će ih na drugo skladište. Prije prijenosa svih artikala, preporučamo prvo napraviti Automatsko usklađenje, kako bi izračun i prijenos nabavne vrijednosti bio točan.

Ukoliko neki od artikala ima negativno stanje zaliha, prijenos na drugo skladište će se izvršiti sa negativnom količinom. Preporučamo da prije prijenosa svih artikala na drugo skladište napravite inventuru, i izvršite korektivna knjiženja kako u trenutku prijenosa svih atikala na drugo skladište ne bi bilo negativnih zaliha.