Narudžba

Dokument Narudžba koristi se za naručivanje trgovačke robe.

Upisuju se naziv dobavljača, te šifre i nazivi roba, kao i količine koje se naručuju.

Ukoliko korisnik ima više skladišta roba, tada prije izrade narudžbe treba odabrati skladište za koje se radi narudžba.

ISPIS NAZIVA ROBA NA STRANOM JEZIKU
Korisnici koji koriste grupu Uvoz i/ili Izvoz i u podacima o robama imaju upisane njihove nazive na stranom jeziku, mogu prilikom ispisa narudžbenice odabrati ispis naziva robe na stranom jeziku.

ISPIS DODATNE ŠIFRE
Korisnici koji su u polje Dodatna šifra ( u dokumentu Robno) upisivali dodatne (dobavljačke) šifre roba, mogu prilikom ispisa narudžbenice odabrati ispis dodatnih šifri uz vlastite.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će automatski učitati šifre roba i količine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predviđena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ručne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i količinama koje su predmet prodaje. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv ARTIKLI.TXT, a čija se struktura slijedeća:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLIČINA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač ručnih terminala.


NAPOMENA
Dokumentom Narudžba naručuje se samo trgovačka roba. Za narudžbu materijala, potrebno je koristiti dokument Narudžba M iz grupe Materijalno.

Korisnici koji koriste grupu Upravljanje zalihama, umjesto dokumenta Narudžba mogu koristiti dokument Narudžba roba, koji automatski popunjava podatke o robama na temelju podataka o minimalnim i maksimalnim zalihama.