Otpremnica K

Otpremnica K je dokument za izdavanje robe u komisijsku prodaju.

Prilikom izrade otpremnice K, potrebno je prvo odabrati skladište (iz modula robno) sa kojeg se uzima roba koja se daje u komisijsku prodaju. Nakon toga, odabire se komisionar koji se ne definira posebno, već se odabire bilo koji partner iz šifarnika partnera.

Na kraju se upisuju podaci o artiklima koji se daju u komisiju.

Nakon što spremite dokument, program će automatski sa glavnog skladišta skinuti robu koju ste naveli u otpremnici, i prenijeti je na skladište robe u komisiji.

Robu izdanu putem dokumenta Otpremnica K možete kasnije, nakon odjave, fakturirati putem dokumenta Račun K, ili je, u slučaju povrata, vratiti na glavno skladište putem dokumenta Povratnica K.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE
Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program će osim provjere stanja zaliha, provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati će korisnika ako su navedene količine već rezervirane. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12:Đuro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

Dokument Otpremnica K automatski knjiži:
- robno
- izlaz robe sa glavnog skladišta
- komisija
- ulaz robe na skladište robe u komisiji
- financijsko
- razdužuje konto glavnog skladišta
- zadužuje konto skladišta robe u komisiji

Obračun nabavne vrijednosti robe vrši se po metodi prosječne cijene.