Nalog za izdavanje robe R

Nalog za izdavanje robe R je dokument koji se izrađuje na temelju dokumenta Otpremnica, a koristi se kao nalog skladištaru za izdavanje robe. U dokumentu su navedeni nazivi i količine robe, kao i oznake polica na kojima se roba nalazi.

Nakon što u polje 'R. broj ' upišete broj otpremnice na temelju koje radite nalog, program će automatski ispuniti ostala polja na dokumentu.

KORIŠTENJE DOKUMENTA
Ovaj dokument se aktivira samo kod korisnika koji koriste grupu Upravljanje zalihama i može se, ali i ne mora koristiti u skladišnom poslovanju. Upotreba ovog dokumenta pretpostavlja takvu organizaciju poslovanja u kojoj komercijalista kupcu izdaje Otpremnicu, te nakon toga izrađuje dokument Nalog za izdavanje robe R.
S navedenim dokumentom kupac odlazi u skladište i podiže robu. Također, dokument je namijenjen upotrebi u velikim skladištima s velikim brojem polica (regala) jer se na dokumentu uz svaku robu nalaze oznake polica na kojima se roba nalazi.

Dokument Nalog za izdavanje robe R ne vrši nikakva knjiženja (čak niti u robno knjigovodstvo), jer su knjiženja izlaza robe već obavljena upotrebom dokumenta Otpremnica.
NAPOMENA
Za izdavanje robe na temelju dokumenta Račun-otpremnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje robe P, iz grupe Prodaja
Za izdavanje materijala na temelju dokumenta Izdatnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje materijala, iz grupe Materijalno