Nalog za izdavanje robe P

Nalog za izdavanje robe P je dokument koji se izrađuje na temelju dokumenta Račun-otpremnica, a koristi se kao nalog skladištaru za izdavanje robe. U dokumentu su navedeni nazivi i količine robe, kao i oznake polica na kojima se roba nalazi.

Nakon što u polje 'Broj računa' upišete broj računa-otpremnice na temelju koje radite nalog, program će automatski ispuniti ostala polja na dokumentu.

KORIŠTENJE DOKUMENTA
Ovaj dokument se aktivira samo kod korisnika koji koriste grupu Upravljanje zalihama i može se, ali i ne mora koristiti u skladišnom poslovanju. Upotreba ovog dokumenta pretpostavlja takvu organizaciju poslovanja u kojoj komercijalista kupcu izdaje Račun-otpremnicu, te nakon toga izrađuje dokument Nalog za izdavanje robe P.
S navedenim dokumentom kupac odlazi u skladište i podiže robu. Također, dokument je namijenjen za upotrebu u velikim skladištima s velikim brojem polica (regala) jer se na dokumentu uz svaku robu nalaze oznake polica na kojima se roba nalazi.

Dokument Nalog za izdavanje robe P ne vrši nikakva knjiženja (čak niti u robno knjigovodstvo), jer su knjiženja izlaza robe već obavljena upotrebom dokumenta Račun-otpremnica.

NAPOMENA
Za izdavanje robe na temelju dokumenta Otpremnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje robe R, iz grupe Robno
Za izdavanje materijala na temelju dokumenta Izdatnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje materijala, iz grupe Materijalno