Rezervacija robe

Rezervacija robe je dokument kojim se vrši rezerviranje robe na skladištu za određenog kupca.

U rezervaciju se upisuju podaci o kupcu i artiklima koji se rezerviraju. Na kraju, obavezno je definirati rok važenja rezervacije, kako bi se nakon isteka tog vremena rezervacija mogla i ukinuti, ručno ili automatski.

PROVJERA ZAUZETOSTI ARTIKALA
Dokumenti koji u programu Synesis vrše provjeru stanja zaliha, s aktiviranim modulom Rezervacije, provjeravati će i dostupnost odnosno rezerviranost artikala. Na primjer, ukoliko je stanje nekog artikla 5 komada, a rezervirano je 3 komada, program će vas upozoriti da su artikli već rezervirani ako u količinu upišete više od 2 komada. Upozorenje se daje samo u slučaju ako su artikli rezervirani za druge kupce, ali ne i za onog kupca za kojeg pišete dokument (otpremnicu, ponudu..). Ukoliko su artikli rezervirani upravo za tog kupca za kojeg radite dokument, program vas neće upozoravati na rezerviranost artikla (zato što artikal i jest rezerviran upravo za njega).

F12:ĐURO
Da biste vidjeli više informacija o rezervacijama, potrebno je da aktivirate funkciju 'F12:Đuro', u kojoj podatke o rezervacijama možete promatrati na dva načina:
- u podacima o kupcima prikazana je tabela artikala koji su rezervirani za tog kupca
- u podacima o artiklima prikazana je tabela svih kupaca za koje postoje rezervacije

Ako u tim tabelama kliknete na redak s podacima o rezervaciji, program će automatski otvoriti novi prozor s rezervacijom, koju onda možete mijenjati ili brisati.

UKIDANJE REZERVACIJE
Rezervacija se ukida brisanjem dokumenta 'Rezervacija robe'. Brisanje može biti izvršeno na standardni način, kroz F11:Tabela ->F9:Briši, ali i upotrebom gumba 'Briši rezervaciju' koji se nalazi na samoj rezervaciji. Brisanje se može izvršiti i otvaranjem rezervacije kroz funkciju 'F12:Đuro'.

BRISANJE ISTEKLIH REZERVACIJA
Istekle rezervacije mogu se obrisati sve odjednom, korištenjem dokumenta 'Brisanje rezervacija'.

REZERVIRANJE KROZ PONUDE
Dokument Rezervacija robe može se prokrenuti i kroz dokumente Ponuda, Ponuda II i Ponuda za servis u kojima postoji gumb za aktiviranje rezervacije. Ukoliko se rezervacije pokreću kroz ove dokumente, onda će program automatski iz ponuda prenijeti podatke o kupcu i artiklima u rezervaciju.

STANDARDNI BROJ DANA ZA REZERVACIJU
U parametrima dokumenta Rezervacija robe može se definirati standardni broj dana važenja rezervacije. Ovaj broj dana program automatski nudi prilikom izrade rezervacije. Ukoliko se rezervacija pokreće iz ponude, onda će program rok važenja ponude automatski prenijeti u rezervaciju kao broj dana važenja rezervacije. Ukoliko u trenutku pokretanja rezervacije u ponudi nije upisan rok važenja ponude, tada će program primjeniti standardni broj dana važenja rezervacije.