Traženje zamjenskih artikala

Dokumentom Traženje zamjenskih artikala mogu se pretraživati podaci o zamjenskim artiklima.

Pretraživanje se može vršiti na dva načina, ovisno o tome kako je postavljen parametar Način pretraživanja. Ako je parametar postavljen na 'Jednosmjerno' pretraživanje tada je zamjena moguća samu u jednom smjeru, odnosno osnovni artikl se može zamijeniti sa zamjenskim, ali ne i obrnuto.

Ako je Način pretraživanja postavljen na 'Dvosmjerno', tada je moguća i zamjena zamjenskog artikla s osnovnim. Štoviše, u ovom načinu pretraživanja, moguće je pronaći i više zamjenskih artikala, npr. ako je definirano da se artikl A može zamijeniti s B, a B sa C, tada će zamjene artikla A biti artikli B i C.

NAPOMENA
Dokument se aktivira samo ako korisnik u istoj knjizi koristi i grupu Robno.