Promjena podataka

Dokumentom Promjene podataka vrši se upis naknadnih promjena na pojedinom poslovnom udjelu.

Upisuju se slijedeći podaci:
- redni broj promjene
- datum promjene
- Opis promjene (temelj za izvršenje)
Ovdje se tekstualno upisuje temelj (ugovor, presuda) i sadržaj promjene.
Upis podataka se može izvršiti u više redova.
preporuča se izrijekom navesti da ova izmjena poništava prethodne zapise (prethodnu izmjenu ili temeljni upis)

Upisuje se novo stanje poslovnog udjela:
- podaci o članovima, iznosima, teretima, činidbama i glasovima, kao i kod temeljnog upisa

NAPOMENA:
Knjiga poslovnih udjela nije knjigovodstvena nego pravnička knjiga. Po svojem karakteru, najsličnija je zemljišnim knjigama. Iz tog razloga, način na koji se u njoj evidentiraju promjene razlikuje se od uobičajenog knjigovodstvenog pristupa. Tako, na primjer, ako je član A prodao udjel novom članu B, ne knjiži se storno član A, a redovno član B, nego se tekstualno proglašava prethodni zapis nevažećim, a u novu promjenu se upisuje samo novi član B.

Iz navedenog razloga, ukupan zbroj nominalnih vrijednosti i glasova pojedinih članova mora biti jednak ukupom broju glasova odnosno nominalne vrijednosti poslovnog udjela.

Ukratko, kod svake nove promjene podataka, za pojedni poslovni udio, u tabelu članova, upisuje se kompletno novo stanje. Na primjer, ako su postojala dva člana, A i B, a član B je prodao svoj udjel novom članu C, nova promjena podataka sadrži tabelu u kojoj se navode članovi A i C.

PROMJENA VRIJEDNOSTI UDJELA
Ukoliko neka promjena na poslovnom udjelu ima za posljedicu promjenu vrijednosti poslovnog udjela (povećanje, smanjenje, ili brisanje udjela), tada se prvo u parametrima dokumenta Poslovni udjel definira nova vrjednost udjela i nov ukupan broj glasova. Tek nakon toga se dokumentom Promjena podataka upisuje nova promjena, kako bi suma pojedinačnih stavaka odgovarala ukupnom iznosu.

BRISANJE UDJELA
Brisanje poslovnog udjela se vrši na način da se prvo u parametrima dokumenta Poslovni udjel, nominalna vrjednost udjela i broj glasova postave na nula. Nakon toga, dokumentom Promjena podataka knjiži se još jedna promjena, kod koje se u opisu navodi da je riječ o brisanju udjela. U tabelu članova ne upisuje se ništa, a takav dokument se sprema kao zadnja važeća promjena.

UČITAJ PRETHODNO STANJE
Klikom na gumb 'Učitaj prethodno stanje', program će u tabelu članova učitati podatke koji su upisani prilikom zadnje promjene. Na ovaj način se olakšava upis novih podataka, posebno u slučaju kad ima više članova, a mijenjaju se podaci samo za jednog od njih.
Nakon što program učita prethodno stanje, izmijenite samo podatke za onog člana na kojeg se promjena odnosi, a podatke o ostalim članovima ostavite nepromijenjene.